« Prev 1 Samuel 16 Next »

Chapter 16

1 Jahve reèe Samuelu: "Dokle æeš tugovati zbog Šaula, kad sam ga ja odbacio da ne kraljuje više nad Izraelom? Napuni uljem svoj rog i poði na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju, jer sam izmeðu njegovih sinova izabrao sebi kralja." 2A Samuel reèe: "Kako bih mogao iæi onamo? Šaul æe to èuti i ubit æe me!" Ali mu Jahve odgovori: "Uzmi sa sobom junicu pa reci: 'Došao sam da žrtvujem Jahvi!' 3I pozovi Jišaja na žrtvu, a ja æu te sam pouèiti što æeš èiniti: pomazat æeš onoga koga ti kažem." 4Samuel uèini kako mu je zapovjedio Jahve. Kad je došao u Betlehem, gradske mu starješine dršæuæi doðu u susret i zapitaju: "Znaèi li tvoj dolazak dobro?" 5Samuel odgovori: "Da, dobro! Došao sam da žrtvujem Jahvi. Oèistite se i doðite sa mnom na žrtvu!" Potom oèisti Jišaja i njegove sinove i pozva ih na žrtvu. 6Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reèe u sebi: "Jamaèno, evo pred Jahvom stoji njegov pomazanik!" 7Ali Jahve reèe Samuelu: "Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda èovjek: èovjek gleda na oèi, a Jahve gleda što je u srcu." 8Zatim Jišaj dozva Abinadaba i dovede ga pred Samuela. A on reèe: "Ni ovoga Jahve nije izabrao." 9Tada Jišaj dovede Šamu, ali Samuel reèe: "Ni ovoga Jahve nije izabrao." 10Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reèe Jišaju: "Jahve nije izabrao nijednoga od ovih." 11Potom zapita Jišaja: "Jesu li to svi tvoji sinovi?" A on odgovori: "Ostao je još najmlaði, on je na paši, za stadom." Tada Samuel reèe Jišaju: "Pošalji po njega, jer neæemo sjedati za stol dok on ne doðe." 12Jišaj posla po njega: bio je to rumen momak, lijepih oèiju i krasna stasa. I Jahve reèe Samuelu: "Ustani, pomaži ga: taj je!" 13Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braæe. Duh Jahvin obuze Davida od onoga dana. A Samuel krenu na put i ode u Ramu. 14Duh Jahvin bijaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati. 15Tada rekoše Šaulu sluge njegove: "Evo, zao duh Božji salijeæe te. 16Zato neka naš gospodar zapovjedi, pa æe sluge tvoje potražiti èovjeka koji zna udarati u harfu: kad te napadne zao duh Božji, neka onaj udara u harfu pa æe ti biti bolje." 17Šaul reèe svojim slugama: "Naðite mi èovjeka koji umije vješto udarati u harfu i dovedite ga k meni!" 18Jedan od njegovih slugu odgovori i reèe: "Ja sam vidio jednog sina Betlehemca Jišaja: on umije udarati u harfu, hrabar je junak i èovjek ratnik, vješt je govornik, krasna je stasa i Jahve je s njim." 19Tada Šaul posla glasnike k Jišaju i poruèi mu: "Pošalji mi svoga sina Davida (koji je kod stada)!" 20A Jišaj uze pet hljebova, mijeh vina i jedno jare i posla Šaulu po svome sinu Davidu. 21Tako David doðe k Šaulu i stupi u njegovu službu. I Šaul ga veoma zavolje i David posta njegov štitonoša. 22Potom Šaul posla k Jišaju i poruèi mu: "Neka David ostane kod mene u službi, jer je stekao moju naklonost." 23I kad god bi Božji duh napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi Šaulu odlanulo i bilo bi mu bolje, a zao bi duh odlazio od njega.

« Prev 1 Samuel 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |