« Prev 1 Samuel 17 Next »

Chapter 17

1 Filistejci skupiše svoje èete za rat i sastaše se kod Soka u Judeji. Tabor udariše izmeðu Soka i Azeke kod Efes Damima. 2A Šaul i Izraelci skupiše se i utaboriše u Terebintskoj dolini, i svrstaše se za boj protiv Filistejaca. 3Filistejci su stajali na gori s jedne strane, Izraelci na gori s druge strane, a dolina bila meðu njima. 4Iz filistejskih redova izaðe jedan izazivaè. Zvao se Golijat, a bio je iz Gata. Visok bijaše šest lakata i jedan pedalj. 5Na glavi je imao mjedenu kacigu, obuèen je bio u ljuskav oklop, a oklop mu težak pet tisuæa mjedenih šekela. 6Na nogama je imao mjedene nogavice, a na ramenima mjedenu sulicu. 7Kopljaèa njegova koplja bila je kao tkalaèko vratilo, a šiljak koplja težak šest stotina željeznih šekela. Pred njim je stupao štitonoša. 8On se postavi pred izraelske bojne redove i dovikne im: "Što ste izašli da se svrstate za bitku? Nisam li ja Filistejac, a vi Šaulove sluge? Izaberite izmeðu sebe jednoga èovjeka pa neka siðe k meni! 9Ako pobijedi u borbi sa mnom i pogubi me, mi æemo biti vaše sluge. Ako li ja pobijedim njega i pogubim ga, onda æete vi biti naše sluge i nama æete robovati." 10Još je Filistejac rekao: "Ja sam danas izazvao Izraelove bojne redove. Dajte mi èovjeka da se ogledamo u dvoboju!" 11Kad je Šaul i sav Izrael èuo što je rekao Filistejac, obuze ih strah i drhat. 12David je bio sin nekoga Efraæanina iz Betlehema u Judeji; taj se zvao Jišaj, a imao je osam sinova. Taj je èovjek u Šaulovo vrijeme bio star i odmakao u godinama. 13Tri najstarija Jišajeva sina bijahu otišla u rat za Šaulom; a ta trojica njegovih sinova koji bijahu otišli u rat zvahu se: najstariji Eliab, drugi Abinadab, a treæi Šama. 14David bijaše najmlaði. A tri najstarija bijahu otišla za Šaulom. - 15David je odlazio k Šaulu i vraæao se iz njegove službe da pase stada svoga oca u Betlehemu. 16A Filistejac izlazio svakoga jutra i veèeri i postavljao se tako èetrdeset dana. - 17A Jišaj reèe svome sinu Davidu: "Uzmi za svoju braæu ovu efu prženoga žita i ovih deset hljebova i odnesi brže svojoj braæi u tabor. 18A ovih deset sireva odnesi njihovu tisuæniku. Propitaj se za zdravlje svoje braæe i donesi od njih znak da si izvršio nalog! 19Oni su sa Šaulom i svim Izraelom u Terebintskoj dolini: vojuju protiv Filistejaca." 20David ustade u rano jutro, ostavi stado jednom èuvaru, spremi se i ode kako mu bijaše zapovjedio Jišaj. U tabor je stigao kad je vojska izlazila u bojni red i dizala bojni poklik. 21Izraelci i Filistejci svrstaše se u bojni red jedni prema drugima. 22David ostavi svoje stvari èuvaru opreme pa otrèa u bojni red. Došavši, zapita svoju braæu za zdravlje. 23Dok je s njima govorio, gle, onaj izazivaè (zvao se Golijat, Filistejac iz Gata) iziðe iz filistejskih bojnih redova i ponovi iste rijeèi kao prije. I David ih je èuo. 24A èim su Izraelci ugledali toga èovjeka, pobjegoše svi daleko od njega i strah ih uhvati. 25Neki Izraelac reèe: "Jeste li vidjeli onoga èovjeka što je izišao? A izišao je da izaziva Izraela. Tko njega pogubi, kralj æe mu dati silno blago i dat æe mu svoju kæer i oslobodit æe od poreza njegov oèinski dom u Izraelu." 26Tada David zapita ljude koji stajahu oko njega: "Što æe to dobiti èovjek koji ubije toga Filistejca i skine sramotu s Izraela? I tko je taj neobrezani Filistejac da izaziva bojne redove živoga Boga?" 27A narod mu odgovori istim rijeèima kao prije: "Eto to æe dobiti èovjek koji ga pogubi." 28A kad je Eliab, njegov najstariji brat, èuo kako se razgovara s ljudima, usplamtje gnjevom na Davida pa mu reèe: "A što si ti došao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju drskost i zlobu tvoga srca: došao si da vidiš bitku!" 29A David odgovori: "A što sam uèinio? Zar se ne smije ni rijeè reæi?" 30Tada se okrene od njega k drugome i zapita istim rijeèima kao prije. Narod mu odgovori isto kao prvi put. 31Kad su ljudi èuli što je govorio David, jave to Šaulu, a on ga pozva preda se. 32David reèe Šaulu: "Neka nikome ne klone srce zbog onoga èovjeka! Tvoj æe sluga izaæi i borit æe se s tim Filistejcem." 33Ali Šaul odvrati Davidu: "Ne možeš ti izaæi na toga Filistejca da se boriš s njim jer si ti još dijete, a on ratnik od svoje mladosti." 34Ali David odgovori Šaulu: "Tvoj je sluga èuvao ovce svome ocu, pa kad bi došao lav ili medvjed te uhvatio ovcu iz stada, 35ja bih potrèao za njim, udario ga i istrgao mu ovcu iz ralja. A ako bi se on digao na me, uhvatio bih ga za grivu i udarao ga dok ga ne bih ubio. 36I lava je i medvjeda tvoj sluga ubio, pa æe i taj neobrezani Filistejac proæi kao jedan od njih jer je izazvao bojne èete Boga živoga." 37David još dometne: "Jahve koji me izbavio iz lavlje pandže i medvjeðe šape izbavit æe me i iz ruku toga Filistejca." Tada Šaul reèe Davidu: "Idi i Jahve neka bude s tobom!" 38Šaul obuèe Davida u svoju ratnu odoru, na glavu mu ustaèe mjedenu kacigu i stavi mu oklop. 39Pripasa Davidu svoj maè preko odore, ali David uzalud pokuša hodati, jer ne bijaše navikao, pa reèe Šaulu: "Ne mogu hodati u tome jer nisam navikao." Zato sve skinu sa sebe. 40David uze svoj štap u ruku, izabra u potoku pet glatkih kamenova i metnu ih u svoju pastirsku torbu, koja mu je služila kao torba za praæku, te s praækom u ruci poðe prema Filistejcu. 41A Filistejac se sve bliže primicao Davidu, dok je njegov štitonoša stupao pred njim. 42A kad Filistejac pogleda i vidje Davida, prezre ga s njegove mladosti - bijaše David mladiæ, rumen, lijepa lica. 43Zato Filistejac reèe Davidu: "Zar sam ja pseto te ideš na me sa štapovima?" I uze proklinjati Davida svojim bogovima. 44Zatim Filistejac reèe Davidu: "Doði k meni da dam tvoje meso pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim!" 45A David odgovori Filistejcu: "Ti ideš na me maèem, kopljem i sulicom, a ja idem na te u ime Jahve Sebaota, Boga Izraelovih èeta koje si ti izazvao. 46Danas æe te Jahve predati u moju ruku, ja æu te ubiti, skinut æu tvoju glavu i još æu danas tvoje mrtvo tijelo i mrtva tjelesa filistejske vojske dati pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. Sva æe zemlja znati da ima Bog u Izraelu. 47I sav æe ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu maèem ni kopljem, jer je Jahve gospodar bitke i on vas predaje u naše ruke." 48Kad se Filistejac približio i pošao prema Davidu, izaðe David iz bojnih redova i krenu pred Filistejca. 49David segnu rukom u torbu, izvadi iz nje kamen i hitnu ga iz praæke. I pogodi Filistejca u èelo; kamen mu se zabi u èelo i on pade nièice na zemlju. 50Tako je David praækom i kamenom nadjaèao Filistejca: udario je Filistejca i ubio ga, a nije imao maèa u ruci. 51Zato David potrèa i stade na Filistejca, zgrabi njegov maè, izvuèe ga iz korica i pogubi Filistejca odsjekavši mu glavu. Kad Filistejci vidješe kako pogibe njihov junak, nagnuše u bijeg. 52Tada ustadoše Izraelci i Judejci, digoše bojnu viku i potjeraše Filistejce do opkopa oko Gata i do gradskih vrata Ekrona; filistejski mrtvaci pokriše put od Šaarajima sve do Gata i do Ekrona. 53Nato se Izraelci vratiše iz te žestoke potjere za Filistejcima i opljaèkaše njihov tabor. 54A David uze Filistejèevu glavu i odnese je u Jeruzalem, a oružje njegovo položi u svoj šator. 55Kad je Šaul vidio Davida gdje izlazi pred Filistejca, upitao je svoga vojvodu Abnera: "Èiji je sin taj mladiæ, Abnere?" A Abner je odgovorio: "Tako mi tvoga života, kralju, ne znam!" 56A kralj mu reèe: "Raspitaj se èiji je sin taj mladiæ!" 57A kad se David vratio pošto je pogubio Filistejca, uze ga Abner i dovede ga pred Šaula, a u ruci David još držaše Filistejèevu glavu. 58Šaul ga upita: "Èiji si ti sin, momèe?" A David odgovori: "Sin sam tvoga sluge Betlehemca Jišaja."

« Prev 1 Samuel 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |