« Prev 1 Peter 2 Next »

Chapter 2

1 Odložite dakle svaku zloæu i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja. 2Kao novoroðenèad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje, 3ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin. 4Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u oèima Božjim izabran, dragocjen, 5pa se kao živo kamenje ugraðujte u duhovni Dom za sveto sveæenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neæe se postidjeti. 7Vama dakle koji vjerujete - èast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni 8i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotièu, neposlušni Rijeèi, za što su i odreðeni. 9A vi ste rod izabrani, kraljevsko sveæenstvo, sveti puk, narod steèeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; 10vi, nekoæ Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili. 11Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše; 12življenje vaše meðu poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zloèince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda. 13Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku, 14bilo upraviteljima jer ih on šalje da kazne zloèince, a pohvale one koji dobro èine. 15Doista, ovo je Božja volja: da èineæi dobro ušutkate neznanje bezumnika. 16Kao slobodni ljudi - ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloæe, veæ kao Božje sluge - 17sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja èastite! 18Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima. 19To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeæi nepravedno. 20Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro èineæi trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. 21Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. 22On koji grijeha ne uèini nit mu usta prijevaru izustiše; 23on koji na uvredu nije uvredom uzvraæao i muèen nije prijetio, prepuštajuæi to Sucu pravednom; 24on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on èijom se modricom izlijeèiste. 25Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i èuvaru duša svojih.

« Prev 1 Peter 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |