« Prev 1 Kings 4 Next »

Chapter 4

1 Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom, 2a evo njegovih odliènika: Azarja, sin Sadokov, sveæenik; 3Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici; Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik; 4Benaja, sin Jojadin, vojskovoða; Sadok i Ebjatar, sveæenici. 5Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev; 6Ahišar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku. 7Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje. 8Evo njihovih imena: ...sin Hurov, u gori Efrajimovoj; 9...sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana; 10...sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski; 11...sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kæi Salomonova; 12Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama. 13...sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i podruèje Argob koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tuèa; 14Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu; 15Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kæeri - Bosmatom. 16Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima; 17Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru; 18Šimej, sin Elin, u Benjaminu; 19Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji. 20Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.

« Prev 1 Kings 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |