« Prev 1 Corinthians 15 Next »

Chapter 15

1 Dozivljem vam, braæo, u pamet evanðelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, 2po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste. 3Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; 4bi pokopan i uskrišen treæi dan po Pismima; 5ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici. 6Potom se ukaza braæi, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; veæina ih još i sada živi, a neki usnuše. 7Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. 8Najposlije, kao nedonošèetu, ukaza se i meni. 9Da, ja sam najmanji meðu apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju. 10Ali milošæu Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni - ali ne ja, nego milost Božja sa mnom. 11Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete. 12No ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki meðu vama govore da nema uskrsnuæa mrtvih? 13Ako nema uskrsnuæa mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. 14Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. 15Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedoèismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju. 16Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. 17A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. 18Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. 19Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. 20Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! 21Doista po èovjeku smrt, po Èovjeku i uskrsnuæe od mrtvih! 22Jer kao što u Adamu svi umiru, tako æe i u Kristu svi biti oživljeni. 23Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; 24potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. 25Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. 26Kao posljednji neprijatelj bit æe obeskrijepljena Smrt 27jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno - sve osim Onoga koji mu je sve podložio. 28I kad mu sve bude podloženo, tada æe se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu. 29Što onda èine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopæe ne uskršavaju, što se krste za njih? 30Što se onda i mi svaki èas izlažemo pogiblima? 31Dan za danom umirem, tako mi slave vaše, braæo, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našem! 32Ako sam se po ljudsku borio sa zvijerima u Efezu, kakva mi korist? Ako mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pijmo jer sutra nam je umrijeti. 33Ne varajte se: "Zli razgovori kvare dobre obièaje." 34Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga. 35Ali reæi æe netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li æe tijelom doæi? 36Bezumnièe! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre. 37I što siješ, ne siješ tijelo buduæe, veæ golo zrno, pšenice - recimo - ili èega drugoga. 38A Bog mu daje tijelo kakvo hoæe, i to svakom sjemenu svoje tijelo. 39Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo èovjeèje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptièje, a drugo riblje. 40Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. 41Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. 42Tako i uskrsnuæe mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; 43sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi; 44sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno. 45Tako je i pisano: Prvi èovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam - duh životvorni. 46Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno. 47Prvi je èovjek od zemlje, zemljan; drugi èovjek - s neba. 48Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski. 49I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit æemo i sliku nebeskoga. 50A ovo, braæo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. 51Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše neæemo usnuti, ali svi æemo se izmijeniti. 52Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju - jer zatrubit æe - i mrtvi æe uskrsnuti neraspadljivi i mi æemo se izmijeniti. 53Jer ovo raspadljivo treba da se obuèe u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuèe u besmrtnost. 54A kad se ovo raspadljivo obuèe u neraspadljivost i ovo smrtno obuèe u besmrtnost, tada æe se obistiniti rijeè napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! 58Tako, braæo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajuæi da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

« Prev 1 Corinthians 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |