« Prev 1 Corinthians 16 Next »

Chapter 16

1 U pogledu sabiranja za svete, i vi èinite kako odredih crkvama galacijskim. 2Svakoga prvog dana u tjednu neka svaki od vas kod sebe na stranu stavlja i skuplja što uzmogne da se ne sabire istom kada doðem. 3A kada doðem, poslat æu s preporuènicom one koje odaberete da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem. 4Bude li vrijedno da i ja poðem, poæi æe sa mnom. 5A k vama æu doæi kad proðem Makedoniju; Makedonijom æu samo proæi, 6a kod vas æu se možda zadržati ili èak zimovati da me otpratite kamo god poðem. 7Ne bih vas doista htio tek na prolazu vidjeti jer se nadam neko vrijeme proboraviti kod vas, dopusti li Gospodin. 8U Efezu æu ostati do Pedesetnice 9jer vrata mi se otvoriše velika i uspješna, a protivnika mnogo. 10Ako doðe Timotej, gledajte da bude kod vas bez bojazni jer radi djelo Gospodnje kao i ja. 11Neka ga dakle nitko ne prezre. A ispratite ga u miru da doðe k meni jer ga s braæom išèekujem. 12A što se tièe brata Apolona: mnogo sam ga nagovarao da ode k vama s braæom. I nikako mu ne bijaše s voljom da sada doðe, no doæi æe kad mu bude zgodno. 13Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, èvrsti. 14Sve vaše neka bude u ljubavi! 15Zaklinjem vas, braæo - znate dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da se posvetiše posluživanju svetih - 16da se i vi pokoravate takvima i svakomu tko suraðuje i trudi se. 17Radujem se s dolaska Stefanina i Fortunatova i Ahajikova jer oni nadoknadiše vašu nenazoènost: 18umiriše duh moj i vaš. Cijenite dakle takve. 19Pozdravljaju vas crkve azijske. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priska zajedno s Crkvom u njihovu domu. 20Pozdravljaju vas sva braæa. Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. 21Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. 22Ako tko ne ljubi Gospodina, neka bude proklet. Marana tha! 23Milost Gospodina Isusa s vama! 24Ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu!

« Prev 1 Corinthians 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |