« Prev 1 Corinthians 12 Next »

Chapter 12

1 O darima Duha ne bih, braæo, htio da budete u neznanju. 2Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima. 3Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reæi: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom. 4Razlièiti su dari, a isti Duh; 5i razlièite službe, a isti Gospodin; 6i razlièita djelovanja, a isti Bog koji èini sve u svima. 7A svakomu se daje oèitovanje Duha na korist. 8Doista, jednomu se po Duhu daje rijeè mudrosti, drugomu rijeè spoznanja po tom istom Duhu; 9drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari lijeèenja u tom jednom Duhu; 10drugomu èudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razluèivanje duhova, drugomu razlièiti jezici, drugomu tumaèenje jezika. 11A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleæi svakomu napose kako hoæe. 12Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. 13Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. 14Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. 15Rekne li noga: "Nisam ruka, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela? 16I rekne li uho: "Nisam oko, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela? 17Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? 18A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. 19Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo? 20A ovako, mnogi udovi - jedno tijelo! 21Ne može oko reæi ruci: "Ne trebam te", ili pak glava nogama: "Ne trebam vas." 22Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. 23A udove koje smatramo neèasnijima, okružujemo veæom èašæu. I s nepristojnima se pristojnije postupa, 24a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju èast 25da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. 26I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. 27A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinaèno, udovi. 28I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treæe za uèitelje; onda èudesa, onda dari lijeèenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. 29Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi uèitelji? Zar svi èudotvorci? 30Zar svi imaju dare lijeèenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumaèe? 31Èeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega!

« Prev 1 Corinthians 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |