« Prev 1 Corinthians 11 Next »

Chapter 11

1 Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. 2Hvalim vas što me se u svemu sjeæate i držite se predaja kako vam predadoh. 3Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. 4Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju. 5Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. 6Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. 7A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. 8Jer nije muž od žene, nego žena od muža. 9I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. 10Zato žena treba da ima "vlast" na glavi poradi anðela. 11Ipak, u Gospodinu - ni žena bez muža, ni muž bez žene! 12Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga. 13Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? 14Ne uèi li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu? 15A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa. 16Ako je kome do prepirke, takva obièaja mi nemamo, a ni Crkve Božje. 17Kad veæ dajem ta upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore. 18Ponajprije èujem, djelomièno i vjerujem: kad se okupite na Sastanak, da su meðu vama razdori. 19Treba doista da i podjela bude meðu vama da se oèituju prokušani meðu vama. 20Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje veèere: 21ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje veèere te jedan gladuje, a drugi se opija. 22Zar nemate kuæa da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiðujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim. 23Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noæi kad bijaše predan uze kruh, 24zahvalivši razlomi i reèe: "Ovo je tijelo moje - za vas. Ovo èinite meni na spomen." 25Tako i èašu po veèeri govoreæi: "Ova èaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo èinite kad god pijete, meni na spomen." 26Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete èašu, smrt Gospodnju navješæujete dok on ne doðe. 27Stoga, tko god jede kruh ili pije èašu Gospodnju nedostojno, bit æe krivac tijela i krvi Gospodnje. 28Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz èaše pije. 29Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela. 30Zato su meðu vama mnogi nejaki i nemoæni, i spavaju mnogi. 31Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suðeni. 32A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuðeni. 33Zato, braæo moja, kad se sastajete na blagovanje, prièekajte jedni druge. 34Je li tko gladan, kod kuæe neka jede da se ne sastajete na osudu. Drugo æu urediti kada doðem.

« Prev 1 Corinthians 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |