« Prev 1 Chronicles 26 Next »

Chapter 26

1 Vratarski su redovi bili: od Korahovaca: Korahov sin Mešelemja izmeðu Asafovih sinova; 2a Mešelemjini sinovi: prvenac Zaharija, drugi Jediael, treæi Zebadja, èetvrti Jatniel; 3peti Elam, šesti Johanan, sedmi Elijoenaj. 4Sinovi Obed-Edomovi: prvenac Šemaja, drugi Jozabad, treæi Joah, èetvrti Sakar, a peti Netanel, 5šesti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Peuletaj, jer ga je blagoslovio Bog, 6a njegovu su se sinu Šemaji rodili sinovi koji su bili poglavari u porodici jer bijahu hrabri junaci. 7Šemajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed, Elzabad sa svojom braæom, vrsnim ljudima, Elihu i Semakja. 8Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova braæa, vrsni ljudi, sposobni za službu; bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma. 9Mešelemjinih sinova i braæe, vrsnih ljudi, bilo je osamnaest. 10Hosini sinovi od Merarijevih sinova: poglavar Šimri, iako nije bio prvenac, njegov ga je otac postavio za poglavara; 11drugi Hilkija, treæi Tebalija, èetvrti Zaharija; Hosinih svih sinova i braæe bilo je trinaest. 12Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova braæa, èuvari u službi Jahvina Doma. 13Bacali su ždrebove, najmanji kao i najveæi, po obiteljima za svaka pojedina vrata. 14Ždrijeb na istok pao je Šelemji; njegov sin Zaharija bio je mudar savjetnik. Kad su bacili ždrebove, dopao mu je ždrijeb na sjever, 15Obed-Edomu na jug; a njegovim sinovima na spremište; 16Šufimu i Hosi na zapad Šaleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straža je bila do straže. 17S istoka šest levita, sa sjevera èetiri na dan, s juga èetiri na dan; a kod spremišta po dva. 18Na hramskoj prigradnji, sa zapada, èetiri na usponu, dva kod prigradnje. 19To su vratarski redovi meðu Korahovim i Merarijevim sinovima. 20Leviti, njihova braæa, bili su: Ahija nad blagom Božjega Doma i nad blagom posveæenih stvari. 21Ladanovi sinovi, Geršonovci po Ladanu, poglavari obitelji Ladana Geršonovca, bili su Jehielovci. 22Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina Doma. 23Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su: 24Šebuel, sin Mojsijeva sina Geršoma, nadstojnik nad blagom. 25Njegova braæa po Eliezeru: Rehabja, sin mu, njegov sin Izaija, njegov sin Joram, njegov sin Zikri, njegov sin Šelomit. 26Taj je Šelomit sa svojom braæom bio odgovoran za sve blago od posveæenih stvari koje je posvetio kralj David s porodiènim poglavarima, s tisuænicima, stotnicima i vojnim zapovjednicima. 27Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje ojaèa Jahvin Dom. 28Što je god bio posvetio vidjelac Samuel, Kišev sin Šaul, Nerov sin Abner i Sarvijin sin Joab, sve posveæeno, bilo je pod nadzorom Šelomita i njegove braæe. 29Jisharovci Kenanija i njegovi sinovi bili su nad svjetovnim poslovima kao nadzornici i suci u Izraelu. 30Hebronovci Hašabja i njegova braæa, tisuæu i sedam stotina vrsnih ljudi, upravljali su Izraelom s ovu stranu Jordana na zapadu u svakom Jahvinu poslu i u kraljevskoj službi. 31Poglavar Hebronovaca bio je Jerija. Èetrdesete godine Davidova kraljevanja potražili su obiteljska rodoslovlja Hebronovaca i našlo se meðu njima vrsnih ljudi u Gileadskom Jazeru. 32Njegove braæe, vrsnih ljudi, bilo je dvije tisuæe i sedam stotina porodiènih poglavara; kralj David postavio ih je nad Rubenovim i Gadovim plemenom i nad polovinom Manašeova plemena za sve Božje poslove i za kraljevske poslove.

« Prev 1 Chronicles 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |