« Prev 1 Chronicles 25 Next »

Chapter 25

1 David je s vojnièkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji æe zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; izmeðu njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi: 2od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi. 3Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveæi i hvaleæi Jahvu. 4Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot. 5Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moæ; a Bog je dao Hemanu èetrnaest sinova i tri kæeri. 6Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi. 7Bilo ih je, s njihovom braæom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka. 8Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveæi, uèitelj kao i uèenik. 9Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braæom i sinovima, njih dvanaest, 10treæi na Zakura s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 11èetvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 12peti na Netaniju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 13šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest, 14sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 15osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 16deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 17deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 18jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 19dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 20trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 21èetrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 22petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 23šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 24sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 25osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 26devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 27dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 28dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 29dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 30dvadeset i treæi na Mahaziota s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest; 31dvadeset i èetvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest.

« Prev 1 Chronicles 25 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |