« Prev 1 Chronicles 15 Next »

Chapter 15

1 Onda je David sazidao dvore u Davidovu gradu, pripravio mjesto za Kovèeg Božji i razapeo mu Šator. 2Potom je rekao David: "Ne smije nositi Kovèeg Božji nitko osim levita, jer je njih izabrao Jahve da nose Kovèeg Jahvin i da mu služe dovijeka." 3David je sakupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu Kovèeg Jahvin gore na njegovo mjesto koje mu bijaše pripravio. 4Skupio je David i Aronove sinove i levite. 5Od Kehatovih sinova: kneza Uriela i sto dvadeset njegove braæe; 6od Merarijevih sinova: kneza Asaju i dvjesta dvadeset njegove braæe; 7od Geršomovih sinova: kneza Joela i sto trideset njegove braæe. 8Od Elisafanovih sinova: kneza Šemaju i dvjesta njegove braæe. 9Od Hebronovih sinova: kneza Eliela i osamdeset njegove braæe; 10od Uzielovih sinova: kneza Aminadaba i sto dvanaest njegove braæe. 11Tada David pozva sveæenike Sadoka i Ebjatara i levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba, 12pa im reèe: "Vi ste glavari levitskih porodica; posvetite sebe i svoju braæu da prenesete gore Kovèeg Jahve, Izraelova Boga, na mjesto koje sam mu pripravio. 13Jer nas je pobio Jahve, Bog naš, zato što prvi put vi niste bili nazoèni i što ga nismo tražili onako kako je trebalo." 14Posvetiše se tada sveæenici i leviti da prenesu gore Kovèeg Jahve, Izraelova Boga. 15Levitski su sinovi ponijeli Božji Kovèeg, na svojim ramenima, o motkama, kako je zapovjedio Mojsije po Jahvinoj rijeèi. 16Tada David reèe levitskim knezovima da izmeðu svoje braæe postave pjevaèe s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima da se èuje i da gromko odjekuje radosno pjevanje. 17Leviti su postavili Joelova sina Hemana, a od njegove braæe Berekjina sina Asafa, i od njihove braæe, Merarijevih sinova, Kušajina sina Etana. 18S njima njihovu braæu drugoga reda: Zahariju, sina Jaazielova, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed Edoma i Jeiela, vratare. 19A pjevaèi, Heman, Asaf i Etan gromko su udarali u mjedene cimbale. 20A Zaharija, Uziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe s visokim zvucima; 21a Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazja u citre, u osminskoj pratnji. 22Kenanja, knez onih levita koji su nosili Kovèeg, upravljao je prenošenjem jer je bio vješt u tome. 23Berekja i Elkana bili su vratari kod Kovèega. 24Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer, sveæenici, trubili su u trube pred Božjim Kovèegom; Obed Edom i Jehija bili su vratari kod Kovèega. 25Tako je David s izraelskim starješinama i tisuænicima radosno išao prenoseæi gore Kovèeg saveza Jahvina iz Obed-Edomove kuæe. 26Kad je Bog pomogao levitima koji su nosili Kovèeg saveza Jahvina, žrtvovali su sedam junaca i sedam ovnova. 27David bijaše ogrnut plaštem od tanka platna, a tako i svi leviti što su nosili Kovèeg, kao i pjevaèi i Kenanija koji je upravljao pjevaèima. David je imao na sebi lanen opleæak. 28Tako je sav Izrael prenosio gore Kovèeg saveza Jahvina, radosno klièuæi uz jeku rogova, truba i cimbala, igrajuæi uza zvuke harfe i citre. 29Kad je Kovèeg saveza Jahvina ulazio u Davidov grad, Šaulova kæi Mikala, gledajuæi s prozora, vidje kralja Davida kako skaèe i igra i prezre ga ona u svom srcu.

« Prev 1 Chronicles 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |