« Prev 1 Chronicles 14 Next »

Chapter 14

1 Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor. 2Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda. 3David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i kæeri. 4Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon, 5Jibhar, Elišua, Elpalet, 6Nogah, Nefeg, Jafija, 7Elišama, Beeljada i Elifelet. 8Kad su Filistejci èuli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, iziðoše svi da se doèepaju Davida. David, èuvši to, iziðe pred njih. 9Filistejci doðoše i raširiše se po Refaimskoj dolini. 10Tada David upita Boga: "Mogu li napasti Filistejce? Hoæeš li ih predati meni u ruke?" Jahve mu odgovori: "Napadni, jer æu ih predati tebi u ruke!" 11Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David reèe: "Bog je prodro meðu moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim. 12Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale. 13Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini. 14David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: "Ne idi za njima nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima. 15Pa kad zaèuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda izaði u boj, jer æe tada iæi Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku." 16David uèini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera. 17Davidovo se ime proèulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.

« Prev 1 Chronicles 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |