« Prev 1 Chronicles 12 Next »

Chapter 12

1 Evo onih što doðoše k Davidu u Siklag dok se još uklanjao od Kiševa sina Šaula i bili su mu meðu junacima pomagaèi u boju; 2umjeli su rukovati lukom i desnicom i ljevicom i znali se služiti kamenjem i strijelama. Izmeðu Šaulove braæe, Benjaminovaca: 3vojvoda Ahiezer i Joaš, sinovi Gibeanca Šemaje, pa Jeziel i Pelet, Azmavetovi sinovi, i Beraka i Jehu Anatoæanin; 4Gibeonac Išmaja, junak meðu tridesetoricom i nad tridesetoricom, 5Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad Gederoæanin; 6Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatja Harufejac; 7Elkana, Jišija, Azarel, Joezer i Jašobam Korhinjani, 8Joel i Zebadja, sinovi Jerohama Gedorca. 9Neki su Gadovci prešli k Davidu u tvrðavu u pustinju, hrabri junaci, ratnici vješti boju, naoružani štitom i kopljem; lica im bijahu kao lavovska, a brzi bijahu kao gazele po gorama: 10vojvoda Ezer, drugi Obadja, treæi Eliab; 11èetvrti Mišmana, peti Jeremija, 12šesti Ataj, sedmi Eliel; 13osmi Johanan, deveti Elzabad, 14deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj. 15To su bile od Gadovih sinova vojne starješine, najmanji nad stotinom, a najveæi nad tisuæom. 16To su oni koji su prvoga mjeseca prešli preko Jordana kad se razlio preko svih svojih obala i koji su rastjerali sve stanovnike iz dubokih dolina na istok i na zapad. 17Došli su i od Benjaminovih i Judinih sinova k Davidu u tvrðavu. 18David je izašao pred njih i, progovorivši, rekao im: "Ako dolazite s mirom k meni da mi pomognete, moje æe se srce ujediniti s vama; ako li ste došli da me izdate mojim neprijateljima, neka Bog naših otaca vidi i neka osudi, jer nema nepravde na mojim rukama!" 19Tada duh obuze Amasaja, vojvodu nad tridesetoricom, i on reèe: "Tebi, Davide! S tobom, sine Jišajev, mir! Mir s tobom, mir s onim tko ti pomaže, jer tvoj pomoænik jest tvoj Bog!" Tako ih je David primio i postavio ih meðu vojvode nad èetama. 20Od Manašeovih su sinova neki prešli k Davidu kad je išao s Filistejcima na Šaula u boj, ali im nije pomogao, jer su ga filistejski knezovi, dobro promislivši, otpustili govoreæi: "Mogao bi prijeæi k svome gospodaru Šaulu, a to bi nas stajalo glava." 21Kad se, dakle, vraæao u Siklag, prešli su k njemu od Manašeova plemena: Adna, Jozabad, Jedael, Mihael, Jozabad, Elihu i Siltaj, glavari tisuænici u Manašeovu plemenu. 22Oni su pomagali Davidu protiv razbojnièkih èeta jer su svi bili hrabri junaci te su postali zapovjednici u njegovoj vojsci. 23Iz dana u dan odista su dolazili k Davidu da mu pomažu, sve dok njegov tabor ne postade divovski, kao Božji tabor. 24Evo broja ljudi naoružanih za rat koji su došli k Davidu u Hebron da Šaulovo kraljevstvo prenesu na nj po Jahvinoj zapovijedi: 25Judinih sinova, koji su nosili štit i koplje, šest tisuæa i osam stotina naoružanih za rat. 26Od Šimunovih sinova, hrabrih junaka za rat, sedam tisuæa i sto. 27Od Levijevih sinova èetiri tisuæe i šest stotina. 28Tako i Jojada, poglavar Aronovim potomcima, i s njim tri tisuæe i sedam stotina; 29i mladi Sadok, hrabar junak, i od njegova roda dvadeset i dva kneza. 30A od Benjaminovih sinova, Šaulove braæe, tri tisuæe, jer ih je dotad najveæi dio još ostao vjeran Šaulovoj kuæi. 31Efrajimovih sinova dvadeset tisuæa i osam stotina, sve hrabrih junaka, ljudi na glasu u svojim porodicama. 32Od polovine Manašeova plemena osamnaest tisuæa, poimence spomenutih, da doðu da zakralje Davida. 33Od Jisakarovih sinova, koji su umjeli proniknuti svoje vrijeme i spoznati što treba da uèini Izrael; njihovih poglavara dvije stotine. Sva su im njihova braæa bila podložna. 34Od Zebulunovih sinova, sposobnih za rat i naoružanih za boj svakojakim bojnim oružjem, pedeset tisuæa, koji su se odvažna srca vrstali u bojne redove. 35Od Naftalijeva plemena tisuæu knezova i s njima trideset i sedam tisuæa ljudi sa štitovima i kopljima; 36od Danova plemena dvadeset i osam tisuæa i šest stotina naoružanih za boj, 37a od Ašerova plemena èetrdeset tisuæa sposobnih za vojsku i za boj opremljenih. 38Od onih s onu stranu Jordana, od Rubenova, od Gadova i od polovine Manašeova plemena, sto i dvadeset tisuæa ljudi sa svakojakim ratnim oružjem. 39Svi ti vojnici, svrstani u bojne redove, doðoše poštena srca u Hebron da zakralje Davida nad svim Izraelom; i svi su ostali Izraelci bili jednodušni da Davida postave za kralja. 40Proveli su s Davidom tri dana, jeduæi i pijuæi. Braæa sve spremiše za njih. 41Njihovi su najbliži susjedi, sve do Jisakara, Zebuluna i Naftalija, donosili hranu na magarcima, devama i mazgama, a na volovima jela: brašna, smokvenih kolaèa, suha grožða, vina, ulja, krupne i sitne stoke izobila, jer je bilo veselje u Izraelu.

« Prev 1 Chronicles 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |