« Prev 1 Chronicles 11 Next »

Chapter 11

1 Tada se sabraše svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoše: "Evo, mi smo od tvoje kosti i tvojeg mesa. 2Još prije, dok je Šaul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izraela; Jahve, tvoj Bog, rekao ti je: 'Ti æeš pasti moj izraelski narod i ti æeš biti knez nad mojim narodom Izraelom.'" 3Tako doðoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David s njima sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, kako bijaše Jahve rekao Samuelu. 4Onda je otišao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili Jebusejci i živjeli su u onoj zemlji. 5Ali su Jebusejci poruèili Davidu: "Neæeš uæi ovamo!" Ipak David osvoji Sionsku tvrðavu, to jest Davidov grad. 6Jer je David rekao: "Tko prvi porazi Jebusejce, bit æe vrhovni vojvoda i knez." Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda. 7Tada se David nastanio u toj tvrðavi; zato su je prozvali Davidovim gradom. 8Sazidao je tada grad unaokolo, od Milona do ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada. 9David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim. 10Evo vojvoda Davidovim junacima koji su junaèki radili uza nj za njegovo kraljevstvo sa svim Izraelom da ga po Jahvinoj rijeèi zakralje nad Izraelom. 11Evo popisa Davidovih junaka: Hakmonijev sin Jašobam, glavar nad tridesetoricom; on je mahnuo svojim kopljem na tri stotine i pobio ih odjednom. 12Za njim Dodonov sin Eleazar, Ahošanin, jedan izmeðu tri junaka. 13On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad su se Filistejci skupili na boj, a ondje je bilo polje puno jeèma; kad je narod poèeo bježati ispred Filistejaca, 14oni su stali usred toga polja i obranili ga pobivši Filistejce. Tako im Jahve dade veliku pobjedu. 15Trojica su izmeðu tridesetorice jednom sišla do hridi k Davidu u Adulamsku peæinu kad su filistejske èete stajale u taboru u Refaimskoj dolini. 16David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu. 17David uzdahnu: "O kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata!" 18Tada ta trojica prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskoga studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti nego je proli kao ljevanicu Jahvi 19govoreæi: "Ne dao mi moj Bog da to uèinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? TÓa izlažuæi život pogibli donijeli su vode." I nije htio piti. To su, eto, uèinila ta tri junaka. 20Abišaj, Joabov brat, bio je vojvoda nad tridesetoricom; on je vitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se meðu tridesetoricom. 21Bio je meðu trojicom ugledniji od druge dvojice i bio im vojvoda, ali prve trojice nije dostigao. 22Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junaèkim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame. 23Ubio je i nekog Egipæanina, èovjeka od pet lakata. Egipæanin je imao u ruci koplje kao tkalaèko vratilo, a on je izišao preda nj sa štapom i, istrgavši Egipæaninu koplje iz ruke, ubio ga njegovim kopljem. 24To je uèinio Jojadin sin Benaja i proslavio se imenom meðu ona tri junaka. 25Bio je najznamenitiji meðu tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže. 26Hrabri su junaci bili: Joabov brat Asahel, Dodonov sin Elhanan iz Betlehema, 27Haroranin Šamot, Pelonjanin Heles; 28Akešov sin Ira, Tekoanin, Abiezer Anatoæanin; 29Sibkaj Hušaæanin, Ilaj Ahošanin; 30Mahraj Netofaæanin, Baanin sin Heled, Netofaæanin; 31Ribajev sin Itaj iz Gibeata sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin; 32Huraj iz Gaaških potoka, Abiel Arbaæanin; 33Azmavet Bahurimljanin, Eljahba Šaalbonjanin. 34Sinovi Hašema Gizonjanina: Sagejin sin Jonatan, Hararanin; 35Sakarov sin Ahiam, Hararanin, Urov sin Elipal; 36Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin; 37Hesro Karmelac, Ezbajev sin Naaraj; 38Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar; 39Amonac Selek, Beroæanin Nahraj, štitonoša Sarvijina sina Joaba; 40Ira Jitranin, Gareb Jitranin; 41Urija Hetit, Ahlajev sin Zabad; 42Šizin sin Adina, Rubenovac, vojvoda Rubenova plemena, i s njime tridesetorica. 43Maakin sin Hanan i Jošafat Mitnjanin. 44Uzija Aštaroæanin, Šama i Jeiel, sinovi Aroerca Hotama; 45Šimrijev sin Jediael i njegov brat Joha Tišanin. 46Mahavac Eliel i Elnaamovi sinovi Jeribaj i Jošavja i Moabac Jitma; 47Eliel i Obed i Mesobajanin Jaasiel.

« Prev 1 Chronicles 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |