« Prev Zechariah 9 Next »

Chapter 9

1 Proroštvo. Rijeè Jahvina. Jahve prolazi zemljom Hadraka, Damask mu je poèivalište; jer Jahvini su gradovi Arama i sva plemena Izraela. 2Hamat takoðer, koji s njim granièi, 3i Tir i Sidon, tako mudar. Tir podiže tvrde bedeme, zgrnu srebra kao prašine i zlata kao blata s ulica. 4Al' evo, Gospod æe ga osvojiti, survati u more moæ njegovu, a njega æe progutati oganj. 5Vidjet æe to Aškelon i prestrašiti se, a Gaza sva æe uzdrhtati, i Ekron, jer ga nada prevari: nestat æe kralja iz Gaze, Aškelon æe pust ostati, 6u Ašdodu stanovat æe kopilad! Zatrt æu ponos Filistejaca, 7uklonit æu im krv iz usta i gnusobu iz zuba. I oni æe pripasti Bogu našem i bit æe kao jedna obitelj u Judeji, a Ekron æe biti kao Jebusejac. 8Uz Dom svoj utaborit æu se kao straža, protiv onih koji odlaze i dolaze; tlaèitelj neæe više ovud prolaziti, jer njegovu sam uvidio bijedu. 9Klikni iz sveg grla, Kæeri sionska! Vièi od radosti, Kæeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraæa: pravièan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magarièinu. 10On æe istrijebit' kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on æe istrijebit' luk ubojni. On æe navijestit' mir narodima; vlast æe mu se proširit' od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje. 11A i tebi, zbog krvi tvoga Saveza, vratit æu sužnje tvoje iz jama bezvodnih. 12Vratite se u Tvrðavu, izgnanici puni nade, još danas - ja navješæujem - dvostruko æu ti uzvratiti. 13Jer, Judu sam kao luk napeo, a Efrajimom luk naoružao: tvoje æu, o Sione, zavitlat' sinove - protiv sinova tvojih, o Javane - i uèinit æu te kao maè junaka. 14Nad njima tad æe se pojaviti Jahve i kao munja letjet æe mu strijela. Jahve Gospod u rog æe zatrubit', hodit æe na južnim vihorima. 15Jahve nad Vojskama zakrilit æe ih i oni æe gaziti nogama kamenje praæaka, pit æe krv kao da je vino, napojit' se kao škropilo, kao uglovi na žrtveniku. 16Jahve Bog njihov spasit æe ih u dan onaj; kao stado on æe pasti narod svoj; kao drago kamenje krune oni æe blistat' u zemlji njegovoj. 17Ah, kako li æe sretan, kako lijep biti! Od žita æe rasti mladiæi, a od slatkog vina djevice.

« Prev Zechariah 9 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |