« Prev Zechariah 8 Next »

Chapter 8

1 I doðe mi rijeè Jahvina: 2"Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Ljubavlju ljubomornom za Sion izgaram i gnjevom velikim plamtim za nj! Vraæam se u Sion, prebivati hoæu sred Jeruzalema.' 3Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Jeruzalem æe se zvati Gradom vjernosti i Gorom Jahve nad Vojskama, Gorom svetosti.' 4Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Starci i starice opet æe posjedati po trgovima jeruzalemskim, svatko sa štapom u ruci zbog starosti prevelike. 5A gradski æe se trgovi ispuniti djeèacima i djevojèicama koji æe se igrati na njegovim trgovima.' 6Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Ako to bude èudo u oèima Ostatka u dane one, zar æe to biti èudo i u mojim oèima' - rijeè je Jahve nad Vojskama. 7Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Evo spasit æu svoj narod iz zemlje istoène i iz zemlje sunèanog zapada. 8Ja æu ih dovesti da se nastane usred Jeruzalema. I bit æe mi narod a ja æu im biti Bog u vjernosti i pravdi.' 9Ovako Govori Jahve nad Vojskama: 'Neka ojaèaju ruke vama koji ovih dana slušate rijeèi ove iz usta proroka koji prorokuje od dana kada bjehu položeni temelji Domu Jahve nad Vojskama da bi se opet sagradilo Svetište. 10Jer, prije ovih dana ne bijaše nadnice za èovjeka niti nadnice za živinèe; niti bijaše mira od neprijatelja onome koji je izlazio ni onome koji je dolazio; puštao sam ljude jedne protiv drugih. 11Ali sada, neæu biti prema Ostatku ovog naroda kao minulih dana - rijeè je Jahve nad Vojskama - 12nego æu posijati mir: loza æe roditi grožðem, zemlja æe davati usjeve, a nebo æe davati rosu svoju. Sve æu to dati Ostatku ovoga naroda. 13I kao što bijaste prokletstvo meðu narodima, dome Judin i dome Izraelov, tako æu vas spasiti da budete blagoslovom! Ne bojte se, nek' vam jake budu ruke!' 14Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Kao što bijah namislio unesreæiti vas kada su me razgnjevili oci vaši - govori Jahve nad Vojskama - i nisam se pokajao, 15tako, promijenivši naum, u ove dane mislim usreæiti Jeruzalem i dom Judin. Ne bojte se! 16A ovo vam je èiniti: Govorite istinu jedan drugom; sudite istinito i miroljubivo na vratima gradskim! 17Ne snujte jedan drugome zlo u srcu; ne ljubite lažnu kletvu. Jer sve to ja mrzim' - rijeè je Jahvina!" 18Doðe mi rijeè Jahve nad Vojskama: 19"Ovako govori Jahve nad Vojskama: Post èetvrtoga, post petoga, post sedmoga i post desetoga mjeseca postat æe za Dom Jahvin radost, veselje i veseli blagdani. Ali ljubite istinu i mir!" 20"Ovako govori Jahve nad Vojskama: Još æe dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova. 21Stanovnici jednoga grada iæi æe u drugi govoreæi: 'Hajde da idemo moliti lice Jahvino i tražiti Jahvu nad Vojskama!' Iæi æu i ja! 22I doæi æe mnogi puk i moæni æe narodi tražiti Jahvu nad Vojskama u Jeruzalemu i moliti lice Jahvino. 23Ovako govori Jahve nad Vojskama! U one æe dane deset ljudi od naroda svih jezika hvatati jednog Židova za skut govoreæi: 'Idemo s vama, jer èusmo da je s vama Bog.'"

« Prev Zechariah 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |