« Prev Sirach 24 Next »

Chapter 24

1 Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali. 2Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moæi proslavlja: 3"Izaðoh iz usta Svevišnjeg i pokrih zemlju kao magla. 4Na visinama nebeskim razapeh šator svoj i prijestol moj bi stup od oblaka. 5Obiðoh sama krug nebeski i prošetah se dubinama bezdana. 6U vlasti su mojoj valovi morski, i sva zemlja, i svi narodi i puci. 7Meðu svima njima tražila sam poèinka i na èijoj baštini da se nastanim. 8Tada mi zapovjedi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reèe: 'Nastani se u Jakovu i uði u baštinu Izraelu.' 9Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neæu prestati dovijeka. 10Pred njim sam služila u Svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. 11Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. 12Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj. 13Uzrastoh kao cedar na Libanu i kao èempres na gori Hermonu. 14Uzrastoh kao palma u Engadu i kao ružiènjaci u Jerihonu. Kao divna maslina u dolini, uzrastoh kao makljen nad vodama. 15Rasuh miomiris svoj kao cimet i drvo bagremovo i zamirisah mirisom kao smirna izabrana, kao galban, oniks i stakte i kao vonj tamjanov u Šatoru. 16Raširih grane svoje kao terebinta, i grane su moje divne i ljupke. 17Propupah kao trs mladicama ljupkim, i cvjetovi su moji porod slave i bogatstva. 18# 19Doðite k meni svi koji me žudite i nasitite se plodovima mojim. 20Jer je spomen na mene slaði od meda i baština moja od mednoga saæa. 21Koji me jedu još više su me gladni, i koji me piju još više za mnom žeðaju. 22Tko mene sluša taj se ne stidi, i tko sa mnom radi taj ne griješi." 23Sve je ovo Knjiga saveza Boga Svevišnjeg, Zakon koji nam je Mojsije odredio kao baštinu zajednicama Jakovljevim. 24# 25On je mudrosti pun kao vode Fišona i kao Tigris u dane proljetne; 26on buja razborom kao Eufrat i kao Jordan u vrijeme žetveno: 27obiluje stegom kao Nil vodom i kao Gihon u vrijeme berbe. 28Prvi ga èovjek nije do dna spoznao niti æe ga posljednji istražiti. 29Jer su misli njegove šire od mora i namisli dublje od bezdana. 30A ja sam kao jarak prekopan od rijeke i kao vodotok doveden u perivoj. 31I rekoh: "Natopit æu vrt svoj i navodnit æu cvijetnjake svoje". I gle, od jarka mojeg rijeka postade, a od rijeke more mi nasta. 32Uèinit æu da kao zora zasja nauk moj, i svjetlost æu njegovu razaslati nadaleko. 33Izlit æu nauku poput proroštva, ostaviti je pokoljenjima buduæim. 34Vidite: ne trudih se samo za sebe nego za sve koji je traže.

« Prev Sirach 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |