« Prev Revelation 7 Next »

Chapter 7

1 Nakon toga vidjeh: èetiri anðela stoje na èetiri kraja zemlje zadržavajuæi èetiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drveæem. 2I vidjeh drugoga jednog anðela gdje uzlazi od istoka sunèeva s peèatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj èetvorici anðela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: 3"Ne udite ni zemlji ni moru ni drveæu dok ne opeèatimo sluge Boga našega na èelima!" 4I zaèujem broj opeèaæenih - sto èetrdeset i èetiri tisuæe opeèaæenih iz svih plemena sinova Izraelovih: 5iz plemena Judina dvanaest tisuæa opeèaæenih, iz plemena Rubenova dvanaest tisuæa, iz plemena Gadova dvanaest tisuæa, 6iz plemena Ašerova dvanaest tisuæa, iz plemena Naftalijeva dvanest tisuæa, iz plemena Manašeova dvanaest tisuæa, 7iz plemena Šimunova dvanaest tisuæa, iz plemena Levijeva dvanaest tisuæa, iz plemena Jisakarova dvanaest tisuæa, 8iz plemena Zebulunova dvanaest tisuæa, iz plemena Josipova dvanaest tisuæa, iz plemena Benjaminova dvanaest tisuæa opeèaæenih. 9Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. 10Vièu iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!" 11I svi anðeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i èetiriju biæa, padoše pred prijestoljem nièice, na svoja lica, 12i pokloniše se Bogu govoreæi: "Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i èast, i moæ i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen." 13I jedan me od starješina upita: "Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle doðoše?" 14Odgovorih mu: "Gospodine moj, ti to znaš." A on æe mi: "Oni doðoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjèevoj. 15Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noæ u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet æe Šator svoj nad njima. 16Neæe više gladovati ni žeðati, neæe ih više paliti sunce nit ikakva žega 17jer - Jaganjac koji je posred prijestolja bit æe pastir njihov i vodit æe ih na izvore voda života. I otrt æe Bog svaku suzu s oèiju njihovih."

« Prev Revelation 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |