« Prev Revelation 22 Next »

Chapter 22

1 I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjèeva. 2Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišæe stabla za zdravlje je narodima. 3I neæe više biti nikakva prokletstva. I prijestolje æe Božje i Jaganjèevo biti u gradu i sluge æe mu se njegove klanjati 4i gledati lice njegovo, a ime æe im njegovo biti na èelima. 5Noæi više biti neæe i neæe trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunèeva: obasjavat æe ih Gospod Bog i oni æe kraljevati u vijeke vjekova. 6I reèe mi: "Ove su rijeèi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anðela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. 7I evo, dolazim ubrzo! Blago onomu koji èuva rijeèi proroštva ove knjige!" 8Ja, Ivan, èuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i èuo, padoh pred noge anðelu koji mi to pokaza da mu se poklonim. 9A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja proroci i svi koji èuvaju rijeèi ove knjige. Bogu se pokloni!" 10A zatim æe mi: "Ne zapeèati rijeèi proroštva ove knjige jer - vrijeme je blizu! 11Nepravednik neka samo i dalje èini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posveæuje!" 12"Evo, dolazim ubrzo i plaæa moja sa mnom: naplatit æu svakom po njegovu djelu!" 13"Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Poèetak i Svršetak! 14Blago onima koji peru svoje haljine: imat æe pravo na stablo života i na vrata æe smjeti u grad! 15Vani pak ostaju psi i vraèari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i èini laž." 16"Ja, Isus, poslah anðela svoga posvjedoèiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica." 17I Duh i Zaruènica govore: "Doði!" I tko ovo èuje, neka rekne: "Doði!" Tko je žedan, neka doðe; tko hoæe, neka zahvati vode života zabadava! 18Ja svjedoèim svakomu tko sluša rijeèi proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog æe njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. 19I tko oduzme od rijeèi proroštva u ovoj knjizi, Bog æe mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu - na svemu što je napisano u ovoj knjizi. 20Svjedok za sve ovo govori: "Da, dolazim ubrzo!" Amen! Doði, Gospodine Isuse! 21Milost Gospodina Isusa sa svima!

« Prev Revelation 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |