« Prev Revelation 21 Next »

Chapter 21

1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaruènica nakiæena za svoga muža. 3I zaèujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On æe prebivati s njima: oni æe biti narod njegov, a on æe biti Bog s njima. 4I otrt æe im svaku suzu s oèiju te smrti više neæe biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neæe biti jer - prijašnje uminu." 5Tada Onaj što sjedi na prijestolju reèe: "Evo, sve èinim novo!" I doda: "Napiši: Ove su rijeèi vjerne i istinite." 6I još mi reèe: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Poèetak i Svršetak! Ja æu žednomu dati s izvora vode života zabadava. 7To æe biti baština pobjednikova. I ja æu njemu biti Bog, a on meni sin. 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vraèarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt." 9I doðe jedan od sedam anðela što imaju sedam èaša punih zala konaènih te progovori sa mnom: "Doði, pokazat æu ti Zaruènicu, Ženu Jaganjèevu!" 10I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, 11sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slièna kristalnom jaspisu; 12okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anðela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. 13Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. 14Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjèevih. 15Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine. 16Grad se stere u èetvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisuæa stadija - dužina mu i širina i visina jednaka. 17Izmjeri i njegove zidine: sto èetrdeset i èetiri lakta po èovjekovoj mjeri kojom je mjerio anðeo. 18Zidine su gradske sagraðene od jaspisa, a sam grad od èistoga zlata, slièna èistu staklu. 19Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treæi od kalcedona, èetvrti od smaragda, 20peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista. 21Dvanaest vrata - dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg - èisto zlato, kao prozirno staklo. 22Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac! 23I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac! 24Narodi æe hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju. 25Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noæi ondje i nema. 26U nj æe se donijeti slava i èast naroda. 27Ali u nj neæe uniæi ništa neèisto i nijedan tko èini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjèevoj knjizi života.

« Prev Revelation 21 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |