« Prev Revelation 19 Next »

Chapter 19

1 Nakon toga zaèujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: "Aleluja! Spasenje i slava i moæ Bogu našemu! 2Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih!" 3I ponove: "Aleluja! Dim njezin suklja u vijeke vjekova!" 4Nato starješine, njih dvadesetèetvorica, i ona èetiri biæa padoše nièice i p okloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreæi: "Amen! Aleluja!" 5I s prijestolja iziðe glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!" 6I zaèuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: "Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar! 7Radujmo se i klièimo i slavu mu dajmo jer doðe svadba Jaganjèeva, opremila se Zaruènica njegova! 8Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i èist!" A lan - pravedna su djela svetih. 9I reèe mi: "Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjèevu!" I reèe mi: "Ove su rijeèi istinite, Božje." 10Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja koja imaju svjedoèanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!" Jer svjedoèanstvo Isusovo duh je proroèki. 11I vidjeh: nebo otvoreno - i gle, konj bijelac, a na nj sjeo On, zvani Vjerni i Istiniti, a sudi i vojuje po pravdi; 12oèi mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune; nosi napisano ime kojeg nitko ne zna doli on sam; 13ogrnut je ogrtaèem krvlju natopljenim; ime mu: Rijeè Božja. 14Prate ga na bijelcima Vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i èist. 15Iz usta mu izlazi oštar maè kojim æe posjeæi narode. Vladat æe njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara. 16Na ogrtaè, o boku, napisano mu ime: "Kralj kraljeva i Gospodar gospodara." 17I vidjeh jednog anðela: stajaše na suncu vièuæi iza glasa svim pticama što nebom lete: "Ovamo! Skupite se na veliku gozbu Božju 18da se najedete mesa kraljeva, i mesa vojvoda, i mesa moguænika, i mesa konja i konjanika njihovih, i mesa svih moguæih ljudi, slobodnjaka i robova, malih i velikih!" 19I vidjeh: Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom. 20I Zvijer bi uhvaæena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazoènosti èinio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje baèeni u ognjeno jezero što gori sumporom. 21A drugi su posjeèeni maèem što iziðe iz usta Onoga koji sjedi na konju i sve se ptice nasitiše mesa njihova.

« Prev Revelation 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |