« Prev Psalm 116 Next »

Chapter 116

1 Ljubim Jahvu jer èuje vapaj molitve moje: 2uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah. 3Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba. 4Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!" 5Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun suæuti je Bog naš. 6Jahve èuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi. 7Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj. 8On mi život od smrti izbavi, oèi moje od suza, noge od pada. 9Hodit æu pred licem Jahvinim u zemlji živih. 10Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma." 11U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je èovjek lažac!" 12Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je uèinio? 13Uzet æu èašu spasenja i zazvat æu ime Jahvino. 14Izvršit æu Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim. 15Dragocjena je u oèima Jahvinim smrt pobožnika njegovih. 16Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje. 17Tebi æu prinijeti žrtve zahvalne, zazvat æu ime Jahvino. 18Izvršit æu Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim, 19u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!

« Prev Psalm 116 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |