« Prev Micah 6 Next »

Chapter 6

1 Èujte, dakle, rijeè koju govori Jahve: "Ustani! Povedi parnicu pred gorama, i neka bregovi èuju tvoj glas!" 2Slušajte, gore, parnicu Jahvinu, èujte, temelji zemaljski, jer Jahve se parbi s narodom svojim, on se parnièi s Izraelom: 3"Narode moj, što sam ti uèinio? Èime sam te zamorio? Odgovori mi. 4Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske, izbavio te iz kuæe ropstva; poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu. 5Narode moj, sjeti se sada: Što je bio naumio Balak, kralj moapski? Što je njemu odgovorio Bileam, sin Beorov? ...od Šitima do Gilgala, da poznaš pravedna djela Jahvina." 6"S èime æu doæi pred Jahvu, hoæu li pasti nièice pred Bogom Svevišnjim? Hoæu li doæi preda nj sa žrtvom paljenicom, s teocima od jedne godine? 7Hoæe li mu biti mile tisuæe ovnova, tisuæe tisuæa potokÄa ulja? Treba li prinijeti sina prvoroðenog zbog svoga zloèina, plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam poèinio?" 8"Objavljeno ti je, èovjeèe, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo èiniti pravicu, milosrðe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi." 9Jahvin glas vièe gradu: "Slušajte, vi plemenjaci i sabore gradski! 10Zar mogu podnositi krivo steèeno blago i patvorenu efu prokletu? 11Mogu li opravdati onoga koji se služi mjerom krivom, vreæom krivotvorenih utega? 12Bogataši vaši puni su okrutnosti, stanovnici vaši laž govore, varljiv je jezik u njihovim ustima! 13Zato sam te i ja poèeo udarati, tamaniti zbog grijeha tvojih. 14Jest æeš, a neæeš se nasititi, gladan æeš ostati; stavljat æeš na stranu, a ništa neæeš saèuvati; ako što i saèuvaš, ja æu maèu predati. 15Sijat æeš, ali neæeš žeti; tijestit æeš maslinu, a ulja neæe biti; gazit æeš mošt, a vina neæeš piti. 16Držiš se zakona Omrijevih i svih djela doma Ahabova, živiš po osnovama njihovim: uèinit æu od tebe pustinju, od žitelja tvojih porugu, da nosite sramotu mnogih naroda."

« Prev Micah 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |