« Prev Matthew 5 Next »

Chapter 5

1 Ugledavši mnoštvo, uziðe na goru. I kad sjede, pristupe mu uèenici. 2On progovori i stane ih nauèavati: 3"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! 4Blago ožalošæenima: oni æe se utješiti! 5Blago krotkima: oni æe baštiniti zemlju! 6Blago gladnima i žednima pravednosti: oni æe se nasititi! 7Blago milosrdnima: oni æe zadobiti milosrðe! 8Blago èistima srcem: oni æe Boga gledati! 9Blago mirotvorcima: oni æe se sinovima Božjim zvati! 10Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!" 11"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! 12Radujte se i klièite: velika je plaæa vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!" 13"Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, èime æe se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze." 14"Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. 15Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijeænjak da svijetli svima u kuæi. 16Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima." 17"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. 18Zaista, kažem vam, dok ne proðe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan poteziæ iz Zakona neæe proæi, dok se sve ne zbude. 19Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauèi ljude, najmanji æe biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge uèio, taj æe biti velik u kraljevstvu nebeskom." 20"Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veæa od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, neæete uæi u kraljevstvo nebesko." 21"Èuli ste da je reèeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit æe podvrgnut sudu. 22A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit æe podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit æe podvrgnut Vijeæu. A tko reèe: 'Luðaèe!', bit æe podvrgnut ognju paklenomu." 23"Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, 24ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda doði i prinesi dar." 25"Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamnièaru, pa da te ne bace u tamnicu. 26Zaita, kažem ti, neæeš iziæi odande dok ne isplatiš do posljednjeg novèiæa." 27"Èuli ste da je reèeno: Ne èini preljuba! 28A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, veæ je s njome uèinio preljub u srcu. 29Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude baèeno u pakao. 30Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao." 31"Reèeno je takoðer: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. 32A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, èini preljub." 33"Èuli ste još da je reèeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. 34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. 35Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! 36Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš uèiniti bijelom ili crnom. 37Vaša rijeè neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je." 38"Èuli ste da je reèeno: Oko za oko, zub za zub! 39A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. 40Onomu tko bi se htio s tobom parnièiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. 41Ako te tko prisili jednu milju, poði s njim dvije. 42Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoæe da mu pozajmiš." 43"Èuli ste da je reèeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. 44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 45da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. 46Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaæa? Zar to isto ne èine i carinici? 47I ako pozdravljate samo braæu, što osobito èinite? Zar to isto ne èine i pogani?" 48"Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!"

« Prev Matthew 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |