« Prev Matthew 4 Next »

Chapter 4

1 Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga ðavao iskuša. 2I propostivši èetrdeset dana i èetrdeset noæi, napokon ogladnje. 3Tada mu pristupi napasnik i reèe: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom." 4A on odgovori: "Pisano je: Ne živi èovjek samo o kruhu, nego o svakoj rijeèi što izlazi iz Božjih usta." 5Ðavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama 6i reèe mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anðelima æe svojim zapovjediti za tebe i na rukama æe te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." 7Isus mu kaza: "Pisano je takoðer: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!" 8Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu 9pa mu reèe: "Sve æu ti to dati ako mi se nièice pokloniš." 10Tada mu reèe Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!" 11Tada ga pusti ðavao. I gle, anðeli pristupili i služili mu. 12A èuvši da je Ivan predan, povuèe se u Galileju. 13Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na podruèju Zebulunovu i Naftalijevu 14da se ispuni što je reèeno po proroku Izaiji: 15Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska - 16narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. 17Otada je Isus poèeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" 18Prolazeæi uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. 19I kaže im: "Hajdete za mnom, uèinit æu vas ribarima ljudi!" 20Oni brzo ostave mreže i poðu za njim. 21Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u laði su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. 22Oni brzo ostave laðu i oca te poðu za njim. 23I obilazio je Isus svom Galilejom nauèavajuæi po njihovim sinagogama, propovijedajuæi Evanðelje o Kraljevstvu i lijeèeæi svaku bolest i svaku nemoæ u narodu. 24I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazlièitijih bolesti i patnja - opsjednute, mjeseèare, uzete - i on ih ozdravljaše. 25Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

« Prev Matthew 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |