« Prev Matthew 20 Next »

Chapter 20

1 "Kraljevstvo je nebesko kao kad domaæin rano ujutro izaðe najmiti radnike u svoj vinograd. 2Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. 3Izaðe i o treæoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni 4pa i njima reèe: 'Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat æu vam.' 5I oni odoše. Izaðe opet o šestoj i devetoj uri te uèini isto tako. 6A kad izaðe o jedanaestoj uri, naðe druge gdje stoje i reèe im: 'Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?' 7Kažu mu: 'Jer nas nitko ne najmi.' Reèe im: 'Idite i vi u vinograd.'" 8"Uveèer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: 'Pozovi radnike i podaj im plaæu poèevši od posljednjih pa sve do prvih.' 9Doðu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. 10Pa kada doðu oni prvi, pomisle da æe primiti više, ali i oni prime po denar. 11A kad primiše, poèeše mrmljati protiv domaæina: 12'Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednaèio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.'" 13"Nato on odgovori jednomu od njih: 'Prijatelju, ne èinim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? 14Uzmi svoje pa idi. A ja hoæu i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. 15Nije li mi slobodno èiniti sa svojim što hoæu? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?'" 16"Tako æe posljednji biti prvi, a prvi posljednji." 17Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reèe: 18"Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Èovjeèji bit æe predan glavarima sveæenièkim i pismoznancima. Osudit æe ga na smrt 19i predati poganima da ga izrugaju, izbièuju i razapnu, ali on æe treæi dan uskrsnuti." 20Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade nièice da od njega nešto zaište. 21A on æe joj: "Što želiš?" Kaže mu: "Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva." 22Isus odgovori: "Ne znate što ištete. Možete li piti èašu koju æu ja piti?" Kažu mu: "Možemo!" 23A on im reèe: "Èašu æete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac." 24Kada su to èula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. 25Zato ih Isus dozva i reèe: "Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašæu. 26Neæe tako biti meðu vama! Naprotiv, tko hoæe da meðu vama bude najveæi, neka vam bude poslužitelj. 27I tko god hoæe da meðu vama bude prvi, neka vam bude sluga." 28"Tako i Sin Èovjeèji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge." 29Kad su izlazili iz Jerihona, poðe za njim silan svijet. 30I gle, dva slijepca sjeðahu kraj puta. Èuvši da Isus prolazi, povikaše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!" 31Mnoštvo ih ušutkivalo, ali oni još jaèe viknuše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!" 32Isus se zaustavi, dozove ih i reèe: "Što hoæete da vam uèinim?" 33Kažu mu: "Gospodine, da nam se otvore oèi." 34Isus se ganut dotaèe njihovim oèiju i oni odmah progledaše. I poðoše za njim.

« Prev Matthew 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |