« Prev Matthew 19 Next »

Chapter 19

1 Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i doðe u judejski kraj s onu stranu Jordana. 2Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izlijeèi. 3Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?" 4On odgovori: "Zar niste èitali: Stvoritelj od poèetka muško i žensko stvori ih 5i reèe: Stoga æe èovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit æe jedno tijelo? 6Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, èovjek neka ne rastavlja." 7Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?" 8Odgovori im: "Zbog tvrdoæe srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od poèetka ne bijaše tako. 9A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, èini preljub." 10Kažu mu uèenici: "Ako je tako izmeðu muža i žene, bolje je ne ženiti se." 11A on im reèe: "Ne shvaæaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. 12Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati." 13Tada mu doniješe djeèicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A uèenici im branili. 14Nato æe im Isus: "Pustite djeèicu i ne prijeèite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!" 15I položi ruke na njih pa krene odande. 16I gle, pristupi mu netko i reèe: "Uèitelju, koje mi je dobro èiniti da imam život vjeèni?" 17A on mu reèe: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoæeš u život uæi, èuvaj zapovijedi." 18Upita ga: "Koje?" A Isus reèe: Ne ubij! Ne èini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoèi lažno! 19Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!" 20Kaže mu mladiæ: "Sve sam to èuvao. Što mi još nedostaje?" 21Reèe mu Isus: "Hoæeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa æeš imati blago na nebu. A onda doði i idi za mnom." 22Na tu rijeè ode mladiæ žalostan jer imaše velik imetak. 23A Isus reèe svojim uèenicima: "Zaista, kažem vas, teško æe bogataš u kraljevstvo nebesko. 24Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." 25Èuvši to, uèenici se silno snebivahu govoreæi: "Tko se onda može spasiti?" 26A Isus upre u njih pogled pa im reèe: "Ljudima je to nemoguæe, ali Bogu je sve moguæe." 27Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i poðosmo za tobom. Što æemo za to dobiti?" 28Reèe im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji poðoste za mnom, o preporodu, kad Sin Èovjeèji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi æete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. 29I tko god ostavi kuæe, ili braæu, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko æe primiti i život vjeèni baštiniti." 30"A mnogi prvi bit æe posljednji, i posljednji prvi."

« Prev Matthew 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |