« Prev Matthew 16 Next »

Chapter 16

1 Pristupe k njemu farizeji i saduceji. Iskušavajuæi ga, zatraže da im pokaže kakav znak s neba. 2On im odgovori: "Uveèer govorite: 'Bit æe vedro, nebo se žari.' 3A ujutro: 'Danas æe nevrijeme, nebo se tamno zacrvenjelo.' Lice neba znadete rasuditi, a znakove vremena ne znate. 4Naraštaj opak i preljubnièki znak traži, ali mu se znak neæe dati doli znak Jonin." Tada ih ostavi i ode. 5Uèenici doðoše prijeko, a zaboraviše ponijeti kruha. 6A Isus im reèe: "Pazite, èuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!" 7Oni zamišljeni meðu sobom govorahu: "Kruha ne ponijesmo." 8Zamijetio to Isus pa reèe: "Što ste zamišljeni, malovjerni, da kruha nemate? 9Zar još ne shvaæate, ne sjeæate li se onih pet kruhova na pet tisuæa i koliko košara nakupiste? 10I onih sedam kruhova na èetiri tisuæe i koliko košara nakupiste? 11Kako onda ne shvaæate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, èuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog." 12Tada razumješe kako im ne reèe da se èuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga. 13Kad Isus doðe u krajeve Cezareje Filipove, upita uèenike: "Što govore ljudi, tko je Sin Èovjeèji?" 14Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treæi opet da je Jeremija ili koji od proroka." 15Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" 16Šimun Petar prihvati i reèe: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga." 17Nato Isus reèe njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. 18A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit æu Crkvu svoju i vrata paklena neæe je nadvladati. 19Tebi æu dati kljuèeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit æe svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit æe odriješeno na nebesima." 20Tada zaprijeti uèenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist. 21Otada poèe Isus upuæivati uèenike kako treba da poðe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara sveæenièkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treæi dan da uskrsne. 22Petar ga uze na stranu i poèe odvraæati: "Bože saèuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!" 23Isus se okrene i reèe Petru: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!" 24Tada Isus reèe svojim uèenicima: "Hoæe li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. 25Tko hoæe život svoj spasiti, izgubit æe ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naæi æe ga. 26Ta što æe koristiti èovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što æe èovjek dati u zamjenu za život svoj? 27Doæi æe, doista, Sin Èovjeèji u slavi Oca svoga s anðelima svojim i tada æe naplatiti svakomu po djelima njegovim." 28"Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazoènih neæe okusiti smrti dok ne vide Sina Èovjeèjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom."

« Prev Matthew 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |