« Prev Mark 1 Next »

Chapter 1

1 Poèetak Evanðelja Isusa Krista Sina Božjega. 2Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. 3Glas vièe u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! 4Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraæenja na otpuštenje grijeha. 5Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajuæi svoje grijehe. 6Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. 7I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jaèi od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obuæi. 8Ja vas krstim vodom, a on æe vas krstiti Duhom Svetim." 9Onih dana doðe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. 10I odmah, èim izaðe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, 11a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! 12I odmah ga Duh nagna u pustinju. 13I bijaše u pustinji èetrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anðeli mu služahu. 14A pošto Ivan bijaše predan, otiðe Isus u Galileju. Propovijedao je evanðelje Božje: 15"Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanðelju!" 16I prolazeæi uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. 17I reèe im Isus: "Hajdete za mnom i uèinit æu vas ribarima ljudi!" 18Oni odmah ostaviše mreže i poðoše za njim. 19Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u laði su krpali mreže. 20Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u laði s nadnièarima i otiðu za njim. 21I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uðe on u sinagogu i poèe nauèavati. 22Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta uèio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. 23A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao èovjek opsjednut neèistim duhom. On povika: 24"Što ti imaš s nama, Isuse Nazareæanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!" 25Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziði iz njega!" 26Nato neèisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziðe iz njega. 27Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim neèistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se." 28I proèulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. 29I odmah pošto iziðoše iz sinagoge, uðe s Jakovom i Ivanom u kuæu Šimunovu i Andrijinu. 30A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. 31On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im. 32Uveèer, kad sunce zaðe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. 33I sav je grad nagrnuo k vratima. 34I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali. 35Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziðe i povuèe se na samotno mjesto i ondje se moljaše. 36Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. 37Kad ga naðoše, rekoše mu: "Svi te traže." 38Kaže im: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao." 39I proðe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio. 40I doðe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoæeš, možeš me oèistiti!" 41Isus ganut pruži ruku, dotaèe ga se pa æe mu: "Hoæu, budi èist!" 42I odmah nesta s njega gube i oèisti se. 43Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi 44rijeèima: "Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se sveæeniku i prinesi za svoje oèišæenje što propisa Mojsije, njima za svjedoèanstvo." 45Ali èim iziðe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati dogaðaj tako da Isus više nije mogao javno uæi u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

« Prev Mark 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |