« Prev Luke 13 Next »

Chapter 13

1 Upravo u taj èas doðoše neki te mu javiše što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. 2Isus im odgovori: "Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? 3Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi æete slièno propasti! 4Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veæi dužnici od svih Jeruzalemaca? 5Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi æete tako propasti." 6Nato im pripovjedi ovu prispodobu: "Imao netko smokvu zasaðenu u svom vinogradu. Doðe tražeæ ploda na njoj i ne naðe 7pa reèe vinogradaru: 'Evo, veæ tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?' 8A on mu odgovori: 'Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. 9Možda æe ubuduæe ipak uroditi. Ako li ne, posjeæi æeš je.'" 10Jedne je subote nauèavao u nekoj sinagogi. 11Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. 12Kad je Isus opazi, dozva je i reèe joj: "Ženo, osloboðena si svoje bolesti!" 13I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poèe slaviti Boga. 14Nadstojnik sinagoge - ozlovoljen što je Isus u subotu izlijeèio - govoraše mnoštvu: "Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i lijeèite se, a ne u dan subotni!" 15Odgovori mu Gospodin: "Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? 16Nije li dakle i ovu kæer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je veæ godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?" 17Na te njegove rijeèi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega èime se on proslavio. 18Govoraše dakle: "Èemu je slièno kraljevstvo Božje? Èemu da ga prispodobim? 19Ono je kao kad èovjek uze gorušièino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granama." 20I opet im reèe: "Èemu da prispodobim kraljevstvo Božje? 21Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." 22Putujuæi tako u Jeruzalem, prolazio je i nauèavao gradovima i selima. 23Reèe mu tada netko: "Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?" A on im reèe: 24"Borite se da uðete na uska vrata jer mnogi æe, velim vam, tražiti da uðu, ali neæe moæi." 25"Kada gospodar kuæe ustane i zakljuèa vrata, a vi stojeæi vani poènete kucati na vrata: 'Gospodine, otvori nam!', on æe vam odgovoriti: 'Ne znam vas odakle ste!' 26Tada æete poèeti govoriti: 'Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima nauèavao!' 27A on æe vam reæi: 'Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!'" 28"Ondje æe biti plaè i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbaèene. 29I doæi æe s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. 30Evo, ima posljednjih koji æe biti prvi, ima i prvih koji æe biti posljednji." 31U taj èas pristupe neki farizeji i reknu mu: "Otiði, otputuj odavde jer te Herod hoæe ubiti." 32A on æe njima: "Idite i kažite toj lisici: 'Evo, izgonim ðavle i lijeèim danas i sutra, a treæi dan dovršujem. 33Ali danas, sutra i prekosutra moram nastaviti put jer ne prilièi da prorok pogine izvan Jeruzalema.'" 34"Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvoèka piliæe pod krila i ne htjedoste! 35Evo, napuštena vam kuæa. A kažem vam, neæete me vidjeti dok ne doðe èas te reknete: "Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!"

« Prev Luke 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |