« Prev Joshua 21 Next »

Chapter 21

1 Poðoše tada glavari levitskih obitelji k sveæeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela. 2I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: "Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje æemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku." 3Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima. 4Iziðe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima sveæenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova; 5ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova. 6Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu. 7Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova. 8Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija. 9Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode: 10sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih, 11pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo. 12Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su veæ dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu. 13Sinovima sveæenika Arona pripade grad-utoèište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima; 14Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima, 15Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima, 16Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena. 17Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima, 18Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. 19Tako su sveæenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima. 20Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova. 21Dali su im grad-utoèište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima, 22Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. 23Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima, 24Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. 25Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada. 26U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih. 27Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utoèište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada. 28Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima, 29Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. 30Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima, 31Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. 32Od plemena Naftalijeva: grad-utoèište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada. 33Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima. 34Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima, 35Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. 36S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utoèište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima, 37Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. 38Od plemena Gadova: grad-utoèište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima, 39Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. 40U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova. 41Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše èetrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima. 42Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima. 43Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da æe je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj. 44I dade im Jahve da otpoèinu u miru na svim meðama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke. 45Od svih obeæanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.

« Prev Joshua 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |