« Prev John 15 Next »

Chapter 15

1 "Ja sam istinski trs, a Otac moj - vinogradar. 2Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on sijeèe, a svaku koja rod donosi èisti da više roda donese. 3Vi ste veæ oèišæeni po rijeèi koju sam vam zborio. 4Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. 5Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete uèiniti ništa. 6Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. 7Ako ostanete u meni i rijeèi moje ako ostanu u vama, što god hoæete, ištite i bit æe vam. 8Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji uèenici. 9Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. 10Budete li èuvali moje zapovijedi, ostat æete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja èuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. 11To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. 12Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! 13Veæe ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. 14Vi ste prijatelji moji ako èinite što vam zapovijedam. 15Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopæih sve što sam èuo od Oca svoga. 16Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. 17Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge." 18"Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. 19Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no buduæi da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. 20Sjeæajte se rijeèi koju vam rekoh: 'Nije sluga veæi od svoga gospodara.' Ako su mene progonili, i vas æe progoniti; ako su moju rijeè èuvali, da vašu æe èuvati. 21A sve æe to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla. 22Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh. 23Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega. 24Da nisam uèinio meðu njima djela kojih nitko drugi ne èini, ne bi imali grijeha; a sada vidješe pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega. 25No neka se ispuni rijeè napisana u njihovu Zakonu: Mrze me nizašto. 26A kada doðe Branitelj koga æu vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on æe svjedoèiti za mene. 27I vi æete svjedoèiti jer ste od poèetka sa mnom.

« Prev John 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |