« Prev John 14 Next »

Chapter 14

1 "Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! 2U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: 'Idem pripraviti vam mjesto'? 3Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno æu doæi i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. 4A kamo ja odlazim, znate put." 5Reèe mu Toma: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?" 6Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. 7Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga." 8Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!" 9Nato æe mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?" "Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: 'Pokaži nam Oca'? 10Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Rijeèi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni èini djela svoja. 11Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inaèe, zbog samih djela vjerujte. 12Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, èinit æe djela koja ja èinim; da veæa æe od njih èiniti jer ja odlazim Ocu. 13I što god zaištete u moje ime, uèinit æu, da se proslavi Otac u Sinu. 14Ako me što zaištete u moje ime, uèinit æu." 15"Ako me ljubite, zapovijedi æete moje èuvati. 16I ja æu moliti Oca i on æe vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. 18Neæu vas ostaviti kao siroèad; doæi æu k vama. 19Još malo i svijet me više neæe vidjeti, no vi æete me vidjeti jer ja živim i vi æete živjeti. 20U onaj æete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. 21Tko ima moje zapovijedi i èuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega æe ljubiti Otac moj, i ja æu ljubiti njega i njemu se oèitovati." 22Kaže mu Juda, ne Iškariotski: "Gospodine, kako to da æeš se oèitovati nama, a ne svijetu?" 23Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, èuvat æe moju rijeè pa æe i Otac moj ljubiti njega i k njemu æemo doæi i kod njega se nastaniti. 24Tko mene ne ljubi, rijeèi mojih ne èuva. A rijeè koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. 25To sam vam govorio dok sam boravio s vama. 26Branitelj - Duh Sveti, koga æe Otac poslati u moje ime, pouèavat æe vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. 27Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. 28Èuli ste, rekoh vam: 'Odlazim i vraæam se k vama.' Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veæi od mene. 29Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. 30Neæu više s vama mnogo govoriti jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa. 31Ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca i da tako èinim kako mi je zapovjedio Otac. Ustanite, poðimo odavde!"

« Prev John 14 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |