« Prev Judith 2 Next »

Chapter 2

1 Godine osamnaeste, prvoga mjeseca, dana dvadeset i drugoga, u kraljevskoj palaèi Nabukodonozora, kralja asirskoga, smisliše tajnu osnovu o izvršenju osvete nad svakom pokrajinom, kako on veæ bijaše kazao. 2Sazva sve svoje pomoænike i sve svoje dostojanstvenike i saopæi im svoju tajnu osnovu i svojim usnama odluèi potpuno uništenje onih pokrajina. 3I bi odluèeno da se unište posvema svi oni koji se ne bijahu pokorili naredbi njegovih usta. 4Zatim, kako završi vijeæanje, Nabukodonozor, kralj Asiraca, dozva k sebi Holoferna, vrhovnog zapovjednika sve vojske, drugoga po redu iza sebe, i kaza mu: 5"Ovako govori veliki kralj, gospodar sve zemlje: otiæi æeš od mene i povest æeš sa sobom ljude svjesne svoje snage, otprilike stotinu i dvadeset tisuæa pješaka i mnoštvo od dvanaest tisuæa konja i konjanika. 6Poæi æeš protiv sve zemlje na zapadu, jer se ne odazva nalogu mojih usta. 7Naredit æeš im da pripreme zemlju i vodu, jer æu u svome bijesu nasrnuti na njih. Prekrit æu svu zemlju nogama svojih vojnika i pustit æu da je temeljito opljaèkaju. 8Njihovi æe ranjenici ispuniti doline; svaki potok i rijeka razlit æe se nabujavši od njihovih mrtvih tijela. 9Otjerat æu ih kao prognanike do nakraj svijeta. 10Ti dakle kreni pa mi zauzmi sve njihovo podruèje. Ako ti se predaju, ti æeš mi ih saèuvati za dan njihove kazne. 11Neka tvoje oko ne zna milosti prema odmetnicima, nego kamo god doðeš, podvrgni ih smrti i pljaèki u svoj zemlji koja ti je povjerena. 12Kazah i svojom æu rukom izvesti, kunem se životom i snagom svoga kraljevstva. 13Ti nemoj prekršiti ni jedne od zapovijedi svoga gospodara, nego izvrši doslovce sve ono što sam ti naredio i nemoj oklijevati da to provedeš." 14Holoferno ode od svoga gospodara i sakupi sve vrhovne zapovjednike, vojskovoðe i èasnike vojske asirske, 15prebroja ljude koje izabra za bojni raspored kao što je naredio gospodar njegov: stotinu dvadeset tisuæa ljudi i dvanaest tisuæa strijelaca na konjima 16i svrsta ih kako se svrstavaju bojni redovi velika mnoštva. 17Uze silan broj deva, magaraca i mazgi za prijenos njihove opreme, a tako i velik broj ovaca, volova i koza njima za opskrbu 18i za hranu svakog pojedinog vojnika te napokon golemu kolièinu zlata i srebra iz kraljeva dvora. 19Krenu sa svom vojskom da bi kao prethodnica Nabukodonozorova prekrio sve lice zemlje na zapadu kolima, konjanicima i izabranim pješacima. 20Silno, izmiješano mnoštvo, kao skakavci ili kopneni pijesak nebrojeni, iðaše za njim. 21Krenuše iz Ninive i nakon tri dana hoda stigoše do ravnice Bektileta, pa se utaboriše za Bektiletom, blizu planine koja se nalazi nalijevo od Gornje Cilicije. 22Holoferno pokrenu svu vojsku, pješake, konjanike i kola, pa se odande uputi prema planinskim predjelima. 23Razori Fud i Lud, orobi sve Rasisove sinove i sinove Izmaelove koji borave suèelice pustinji, južno od zemlje heleonske. 24Prijeðe Eufrat, proðe kroz Mezopotamiju, razori sve gradove koji se nalaze na uzvisinama uzduž potoka Abrona, da bi izbio na more. 25Zauze podruèje Cilicije, isjeèe na komade sve one koji mu se opirahu i stiže do meða Jafata na jug, nasuprot Arabiji. 26Opkoli sve sinove Madijanove, zapali im šatore, ugrabi stada. 27Za žetve žita siðe u nizinu Damaska, zapali im sve njive, uništi im stada i stoku, opljaèka im gradove, opustoši polja i oštricom maèa pobi sve mlado. 28Tada spopade strah i užas sve stanovnike obala Sidona i Tira, žitelje Sura i Okine i sve žitelje Jamnije. I graðane koji su živjeli u Azotu i Askalonu zahvati silan strah pred njim.

« Prev Judith 2 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |