« Prev Hebrews 11 Next »

Chapter 11

1 A vjera je veæ neko imanje onoga èemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. 2Zbog nje stari primiše svjedoèanstvo. 3Vjerom spoznajemo da su svjetovi ureðeni rijeèju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od neèega pojavnoga. 4Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedoèanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoèi - po njoj i mrtav još govori. 5Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te išèeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedoèanstvo da omilje Bogu. 6A bez vjere nemoguæe je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže. 7Vjerom Noa, upuæen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjernièke pravednosti. 8Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajuæi kamo ide. 9Vjerom se kao pridošlica naseli u obeæanoj zemlji kao u tuðini, prebivajuæi pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obeæanja, 10jer išèekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog. 11Vjerom i Sara unatoè svojoj dobi zadobi moæ da zaène jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obeæanje. 12Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj. 13U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obeæanja, veæ su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. 14Doista, koji tako govore, jasno oèituju da domovinu traže. 15Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. 16Ali sada oni èeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad. 17Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obeæanje, 18kome bi reèeno: Po Izaku æe ti se nazivati potomstvo! - 19uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi. 20Vjerom baš u pogledu buduænosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava. 21Vjerom Jakov, umiruæi, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa. 22Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima. 23Vjerom su Mojsija netom roðena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe. 24Vjerom Mojsije, veæ odrastao, odbi zvati se sinom kæeri faraonove. 25Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se èasovito okoristiti grijehom. 26Veæim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaæu. 27Vjerom napusti Egipat, ne bojeæi se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi. 28Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih. 29Vjerom proðoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipæani pokušaše, ali se potopiše. 30Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda. 31Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode. 32I što još da kažem? Ta ponestat æe mi vremena, poènem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima, 33koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obeæano, zaèepili ralje lavovima, 34pogasili žestinu ognja, umakli oštrici maèa, oporavili se od slabosti, ojaèali u boju, odbili navale tuðinaca. 35Žene su po uskrsnuæu ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše osloboðenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuæe. 36Drugi su opet iskusili izrugivanja i bièeve, pa i okove i tamnicu. 37Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom maèa, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlaèeni, zlostavljani - 38svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, peæinama i pukotinama zemaljskim. 39I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedoèanstvo, ali ne zadobiše obeæano 40jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne doðu do savršenstva.

« Prev Hebrews 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |