« Prev Hebrews 10 Next »

Chapter 10

1 Buduæi da Zakon ima tek sjenu buduæih dobara, a ne sam lik zbiljnosti, on uistinu žrtvama koje se - iz godine u godinu iste - neprestano prinose ne može nikada usavršiti one što pristupaju. 2Ta ne bi li se prestale prinositi kad bogoslužnici, jednom oèišæeni, ne bi više imali nikakve svijesti grijeha? 3Ali po njima se iz godine u godinu podsjeæa na grijehe. 4Jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. 5Zato On ulazeæi u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; 6paljenice i okajnice ne sviðaju ti se. 7Tada rekoh: "Evo dolazim!" U svitku knjige piše za mene: "Vršiti, Bože, volju tvoju!" 8Pošto gore reèe: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice - koje se po Zakonu prinose - ne mile ti se i ne sviðaju, 9veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. 10U toj smo volji posveæeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek. 11I svaki je sveæenik dan za danom u bogoslužju te uèestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha. 12A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu 13èekajuæi otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim. 14Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posveæene. 15A to nam svjedoèi i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: 16"Ovo je Savez kojim æu se svezati s njima nakon ovih dana", Gospodin govori: "Zakone æu svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. 17I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neæu više spominjati." 18A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih. 19Imamo dakle, braæo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj - 20put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; 21imamo i Velikog sveæenika nad kuæom Božjom. 22Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem oèišæenih od zle savjesti i tijela oprana èistom vodom. 23Èuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran Onaj koji dade obeæanje. 24I pazimo jedni na druge da se potièemo na ljubav i dobra djela 25te ne propuštamo svojih sastanaka, kako je u nekih obièaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan. 26Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe, 27nego strašno isèekivanje suda i bijesa ognja što æe proždrijeti protivnike. 28Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrða biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka. 29Zamislite koliko li æe goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i neèistom smatra krv Saveza kojom je posveæen, i Duha milosti pogrdi? 30Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja æu je vratiti; i još: Sudit æe Gospodin svome puku. 31Strašno je upasti u ruke Boga živoga. 32A spomenite se onih prvih dana kada ste, tek prosvijetljeni, izdržali veliku patnièku borbu: 33ovamo javno izvrgnuti porugama i nevoljama, onamo postavši zajednièari onih s kojima se tako postupalo. 34I doista, sa sužnjevima ste suosjeæali i s radošæu prihvatili otimanje dobara znajuæi da imate bolji, trajan posjed. 35Ne gubite dakle pouzdanja! Pripada mu velika plaæa! 36Postojanosti vam uistinu treba da biste vršeæi volju Božju zadobili obeæano. 37Jer još malo, sasvim malo, i Onaj koji dolazi doæi æe i neæe zakasniti 38A pravednik æe moj od vjere živjeti, ako li pak otpadne, ne mili se on duši mojoj. 39A mi nismo od onih koji otpadaju, sebi na propast, nego od onih koji vjeruju na spas duše.

« Prev Hebrews 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |