« Prev Ezra 7 Next »

Chapter 7

1 Poslije tih dogaðaja, za kraljevanja Artakserksa, kralja perzijskoga, Ezra - sin Seraje, sina Azarje, sina Hilkije, 2sina Šaluma, sina Sadoka, sina Ahituba, 3sina Amarje, sina Azarje, sina Merajota, 4sina Zerahje, sina Uzije, sina Bukija, 5sina Abišue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina vrhovnog sveæenika Arona - 6taj Ezra vrati se iz Babilona. Bio je književnik vješt Mojsijevu Zakonu, koji je dao Jahve, Bog Izraelov. Kako je ruka Jahve, Boga njegova, bila nad njim, kralj mu je dao sve što je tražio. 7Stanovit broj Izraelaca, sveæenika, levita, pjevaèa, vratara i sluga krenuše u Jeruzalem sedme godine kralja Artakserksa. 8A Ezra je došao u Jeruzalem petoga mjeseca: bilo je to sedme godine kraljeve. 9Pošao je iz Babilona prvoga dana prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvoga dana petoga mjeseca: nad njim je bila blaga ruka Boga njegova! 10Jer je Ezra nastojao svim srcem proniknuti Zakon Jahvin, vršiti ga i pouèavati Izraela u zakonima i obièajima. 11Evo prijepisa isprave koju je kralj Artakserkso dao sveæeniku Ezri, književniku vještu naredbama i zakonima što ih je Jahve dao Izraelu: 12"Artakserkso, kralj kraljeva, sveæeniku Ezri, pisaru Zakona Boga nebeskoga, potpuni mir. 13Evo mojih zapovijedi: Tko god u mome kraljevstvu od naroda izraelskog, njegovih sveæenika ili od njegovih levita želi poæi u Jeruzalem, može iæi s tobom. 14Osim toga, šalje te kralj i njegovih sedam savjetnika da pregledaš Judeju i Jeruzalem prema Zakonu Boga tvoga, koji ti je u ruci, 15i da odneseš srebro i zlato koje kralj i njegovih sedam savjetnika dragovoljno prinose Bogu Izraelovu, koji prebiva u Jeruzalemu, 16i sve srebro i zlato koje skupiš po svoj pokrajini babilonskoj s dragovoljnim prinosima koje narod i sveæenici prinesu za Dom svoga Boga u Jeruzalemu. 17I pobrini se da tim novcem kupiš junaca, ovnova i jaganjaca, a tako i darova i naljeva koji uz to idu: to prinesi na žrtvenik Doma Boga vašega u Jeruzalemu. 18Sa srebrom i zlatom što preostane uèinite ti i tvoja braæa kako vam se bude najviše svidjelo, vršeæi volju Boga vašega. 19Posuðe koje si primio za službu Domu Boga tvoga ostavi pred Bogom tvojim, u Jeruzalemu. 20I što bi još trebalo za Dom Boga tvoga i što bi trebalo nabaviti primit æeš iz kraljevskih riznica. 21Ja, kralj Artakserkso, još zapovijedam svim riznièarima s one strane Rijeke: sve što od vas zatraži sveæenik Ezra, pisar Zakona Boga nebeskoga, podajte odmah najtoènije, 22do stotinu talenata srebra, stotinu kora pšenice, do stotinu bata vina, do stotinu bata ulja, a soli po želji. 23Sve što naredi Bog nebeski, neka se odmah izvrši u svoj gorljivosti za Dom Boga nebeskog, da gnjev njegov ne doðe na kraljevstvo kraljevo i na djecu njegovu. 24I još vam javljamo da se ne smije udariti danak, ni porez, ni carina ni na jednoga od sveæenika, levita, pjevaèa, netinaca i drugih službenika toga Doma Božjega. 25A ti, Ezra, po mudrosti Boga svoga koju imaš u rukama, postavi èinovnike i suce koji æe suditi svemu narodu s onu stranu Rijeke, to jest svima koji poznaju Zakon Boga tvoga. Tko ne zna, vi ga pouèite. 26Tko ne bude držao Zakona Boga tvojega - koji je i kraljev zakon - neka se oštro osudi: na smrt, na progonstvo, na novèanu globu ili na tamnicu."

27"Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naših, koji je nadahnuo srce kraljevo da proslavi Dom Jahvin u Jeruzalemu 28i koji je okrenuo prema meni naklonost kralja, njegovih savjetnika i svih najmoænijih kraljevskih èinovnika. A ja se osmjelih jer ruka Jahve, Boga mojega, bijaše nada mnom i sabrah glavare Izraela da poðu sa mnom."

« Prev Ezra 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |