« Prev Ezra 6 Next »

Chapter 6

1 Tada, po naredbi kralja Darija, uzeše tražiti u Babilonu, u spremištu gdje je bila pismohrana, 2i naðoše u Ekbatani, tvrðavi u medijskoj pokrajini, svitak s ovom poveljom: "Na spomen. 3Prve godine kraljevanja Kira proglasio je kralj Kir: Dom Božji u Jeruzalemu. Dom neka se sagradi kao mjesto gdje æe se prinositi žrtve i gdje æe se donositi prinosi za paljenje. Neka bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata. 4Tri reda neka budu od velikog kamenja, a jedan od drveta. Trošak æe se podmiriti iz kraljevskog dvora. 5Povrh toga, posuðe zlatno i srebrno iz Doma Božjeg koje Nabukodonozor bijaše uzeo iz svetišta u Jeruzalemu i prenio u Babilon neka se vrati i bude na svome mjestu u svetištu jeruzalemskom i neka se postavi u Domu Božjem." 6"Sada, dakle, Tatnaju, satrape s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaju i drugovi vaši poslanici s onu stranu Rijeke, udaljite se odatle! 7Pustite neka taj Dom Božji grade upravitelji i starješine židovske. Dom Božji treba sagraditi na njegovu prvotnom mjestu. 8Evo mojih naredaba o vašem držanju prema starješinama judejskim kako bi se ponovo sagradio taj Dom Božji: od kraljevskog blaga - to jest od danka s onu stranu Rijeke - neka se plaæa onim ljudima brižljivo, bez prijekida, 9i što im bude trebalo za žrtve paljenice Bogu neba: junaca, ovnova i jaganjaca, i pšenice, soli, vina i ulja, neka im se redovito daje svakoga dana, prema uputama sveæenika u Jeruzalemu. 10Neka prinose žrtve na ugodan miris Bogu neba, neka mole za život kralja i njegovih sinova. 11Nareðujem osim toga: tko god prekrši ovu naredbu, neka mu se izvadi greda iz kuæe pa neka na njoj bude pogubljen, a kuæa da mu zato postane bunište. 12I Bog, koji je ondje nastanio svoje Ime, neka obori svakog kralja i narod koji bi se drznuo da prekrši moju naredbu i sruši Dom Božji u Jeruzalemu! Ja, Darije, izdao sam ovu zapovijed. Neka se toèno vrši!" 13Tada Tatnaj, satrap s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaj i njihovi drugovi uèiniše onako kako je zapovjedio kralj Darije. 14A židovske su starješine nastavile uspješno graditi po nadahnuæu proroka Hagaja i Zaharije, sina Adonova. Dovršili su gradnju po naredbi Boga Izraelova i po naredbi Kira i Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga. 15Hram je zavšen dvadeset i treæeg dana mjeseca Adara. Bilo je to šeste godine vladavine kralja Darija. 16Izraelci - sveæenici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva - radosno posvetiše taj Dom Božji. 17Žrtvovaše za posveæenje Doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, èetiri stotine janjaca i, kao žrtvu za grijehe svega Izraela, dvanaest jaraca - prema broju plemena Izraelovih. 18Zatim postaviše sveæenike po njihovim redovima i levite po njihovim razredima za službu Domu Božjem u Jeruzalemu, kako je propisano u knjizi Mojsijevoj. 19Povratnici iz sužanjstva slavili su Pashu èetrnaestog dana prvoga mjeseca. 20Svi su se leviti, kao jedan èovjek, oèistili: svi su bili èisti; žrtvovali su pashu za sve povratnike iz ropstva, za svoju braæu sveæenike i za sebe. 21Blagovali su pashu Izraelci koji su se vratili iz ropstva i svi oni koji su im se, prekinuvši s neèistoæom naroda zemlje, pridružili da traže Jahvu, Boga Izraelova. 22I svetkovahu radosno Blagdan beskvasnih hljebova sedam dana: jer ih je Jahve ispunio radošæu i obratio prema njima srce asirskog kralja da ojaèa njihove ruke u radovima oko Doma Boga, Boga Izraelova.

« Prev Ezra 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |