« Prev Ezra 2 Next »

Chapter 2

1 Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad. 2Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova: 3sinovi Paroševi: dvije tisuæe stotinu sedamdeset i dva; 4sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva; 5Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet; 6sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisuæe osam stotina i dvanaest; 7Elamovi sinovi: tisuæu dvije stotine pedeset i èetiri; 8sinovi Zatuovi: devet stotina èetrdeset i pet; 9Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset; 10Banijevi sinovi: šest stotina èetrdeset i dva; 11Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri; 12sinovi Azgadovi: tisuæu dvije stotine dvadeset i dva; 13Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest; 14sinovi Bigvajevi: dvije tisuæe pedeset i šest; 15Adinovi sinovi: èetiri stotine pedeset i èetiri; 16sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam; 17Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri; 18sinovi Jorini: stotinu i dvanaest; 19Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri; 20sinovi Gibarovi: devedeset i pet; 21ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri; 22ljudi iz Netofe: pedeset i šest; 23ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam; 24ljudi iz Bet Azmaveta: èetrdeset i dva; 25ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina èetrdeset i tri; 26ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan; 27ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva; 28ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri; 29nebonski sinovi: pedeset i dva; 30sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest; 31sinovi jednoga drugog Elama: tisuæu dvije stotine pedeset i èetiri; 32Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset; 33sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet; 34sinovi Jerihona: tri stotine èetrdeset i pet; 35sinovi Senajini: tri tisuæe šest stotina trideset. 36Sveæenici: Jedajini sinovi, to jest iz kuæe Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri; 37sinovi Imerovi: tisuæu pedeset i dva; 38Pašhurovi sinovi: tisuæu dvije stotine èetrdeset i sedam; 39sinovi Harimovi: tisuæu i sedamnaest. 40Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i èetiri. 41Pjevaèi: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam. 42Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet. 43Netinci - sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi, 44Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi, 45sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi, 46Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi, 47sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini, 48Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi, 49sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi, 50Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi, 51sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi, 52Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi, 53sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi, 54Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi. 55Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini, 56Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi, 57sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi. 58Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva. 59Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla: 60sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini - njih šest stotina pedeset i dva. 61A od sveæenièkih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja - onoga koji je uzeo za ženu jednu kæer Barzilaja Gileaðanina te se prozvao tim imenom. 62Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli. Bili su izluèeni iz sveæeništva. 63I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi sveæenik za Urim i Tumim. 64Sav je zbor brojio èetrdeset i dvije tisuæe tri stotine i šezdeset duša, 65ne raèunajuæi njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuæa tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevaèa i pjevaèica. 66Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine èetrdeset i pet, 67deva je bilo èetiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuæa sedam stotina i dvadeset. 68Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu. 69Dali su prema svojim moguænostima u riznicu šezdeset tisuæa drahmi zlata, pet tisuæa mina srebra i stotinu sveæenièkih haljina. 70Sveæenici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjevaèi, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima.

« Prev Ezra 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |