« Prev Ezekiel 46 Next »

Chapter 46

1 Ovako govori Jahve Gospod: 'Vrata unutrašnjega predvorja, koja gledaju na istok, neka budu zatvorena šest radnih dana, a neka se otvaraju u dan subotnji; i u dan mlaðaka neka se otvaraju. 2Knez neka ulazi kroz njihov trijem i neka stane kod dovratnika; sveæenici æe tada prinijeti njegovu paljenicu i prièesnicu, a on æe se pokloniti na pragu vrata i izaæi. Neka se vrata ne zatvaraju do veèeri. 3Na ulazu istih vrata subotom i na mlaðake klanjat æe se Jahvi puk zemlje. 4Paljenica koju æe knez subotom prinositi Jahvi neka bude: šest jaganjaca bez mane, ovan bez mane. 5A prinosnica neka bude efa po ovnu, a po jaganjcu koliko i kako tko može i hin ulja po efi. 6Na dan mlaðaka neka se prinese june bez mane, šest jaganjaca i ovan bez mane. 7A za prinosnicu neka se prinese efa po junetu, efa po ovnu, a po jaganjcu koliko tko može i hin ulja po efi. 8Kad knez bude ulazio, neka ulazi kroz trijem vrata i istim putem neka izlazi. 9A kad puk zemlje o blagdanima dolazi pred Jahvu, onaj koji na sjeverna vrata uðe da se pokloni neka izaðe na južna, a tko uðe na južna neka izaðe na sjeverna: neka se ne vraæa na vrata na koja je ušao, nego neka izaðe na suprotna. 10I knez neka bude s njima: kad oni ulaze, neka i on uðe i neka izaðe kad oni izlaze. 11O blagdanima i svetkovinama neka se kao prinosnica prinese efa po juncu i efa po ovnu, a po jaganjcu koliko tko može i hin ulja po efi. 12Kad knez želi prinijeti dobrovoljnu paljenicu ili dobrovoljnu prièesnicu Jahvi, neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok, pa neka prinese paljenicu i svoju prièesnicu kao na dan subotnji; potom neka iziðe, a kad iziðe, neka se zatvore vrata. 13Svaki dan prinijet æeš Jahvi za paljenicu janje od godine, bez mane; prinijet æeš ga svako jutro. 14A kao prinosnicu na nj prinesi svako jutro šestinu efe i treæinu hina ulja da se poškropi najfinije brašno; to neka bude svagdašnji prinos Jahvi po vjeènoj uredbi. 15Treba dakle prinijeti jagnje, prinosnicu i ulje svako jutro kao svagdašnju žrtvu paljenicu.' 16Ovako govori Jahve Gospod: 'Dadne li knez dar komu svom sinu od svoje baštine, taj æe dar pripasti njima u posjed kao baština. 17Ako li od svoje baštine dade dar komu svom sluzi, tome æe to pripadati do otpusne godine, a potom neka se vrati knezu; baština pripada samo kneževim sinovima. 18Knez ne smije prisvojiti ništa od baštine naroda, pljaèkajuæi narodni posjed. Sinovima svojim neka dade baštinu od svojega posjeda, da se ne raspe narod potjeran sa svojega posjeda.'" 19Zatim me odvede kroz ulaz kraj vrata, u sveæenièke prostorije Svetišta što gledaju na sjever. I gle: ondje, u dnu, prema zapadu, jedan prostor! 20I reèe mi: "Ovo je mjesto gdje æe sveæenici kuhati žrtve naknadnice i okajnice i žrtvu pomirnicu, gdje æe peæi prinosnice da ih ne iznose u vanjsko predvorje te ne posvete naroda." 21Potom me izvede u vanjsko predvorje i provede kraj èetiri ugla predvorja, i gle, u svakom uglu predvorja bijaše malo predvorje. 22Ta mala predvorja u èetiri ugla predvorja bijahu èetrdeset lakata dugaèka, trideset široka - sva èetiri istih razmjera; 23sva èetiri zidom opasana, a pod zidom sve uokolo bijahu sagraðena ognjišta. 24I reèe mi: "To su kuhinje gdje æe sluge Doma kuhati puku žrtve."

« Prev Ezekiel 46 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |