« Prev Ezekiel 43 Next »

Chapter 43

1 Zatim me povede k vratima što gledaju na istok. 2I gle, Slava Boga Izraelova dolazi od istoka; šum joj kao šum velikih voda: i zemlja se sjala od slave njegove. 3To viðenje koje gledah bijaše kao viðenje što ga vidjeh kad doðoh da uništim grad i kao viðenje koje vidjeh na rijeci Kebaru. Padoh nièice. 4A Slava Jahvina uðe u Dom na vrata koja gledaju na istok. 5Tada me duh podiže i odvede u unutrašnje predvorje. I gle: Dom bijaše pun Slave Jahvine. 6I èuh glas koji mi iz Doma govori, a kraj mene netko stajaše. 7I reèe mi: "Sine èovjeèji, ovo je mjesto mojega prijestolja, ovo je mjesto stopa mojih nogu: ovdje æu, posred sinova Izraelovih, prebivati zauvijek. Izraelov dom neæe više oskvrnjivati moje sveto ime - ni oni ni njihovi kraljevi - svojim bludništvom i truplima svojih kraljeva: 8stavili su svoj prag do moga, svoje dovratnike do mojih, tako da je bio samo zid izmeðu mene i njih, i oskvrnjivali su moje sveto ime gnusobama koje poèiniše. I zato ih zatrijeh u svojem gnjevu. 9Sada æe oni ukloniti daleko od mene svoje bludništvo i trupla svojih kraljeva, a ja æu zauvijek prebivati posred njih. 10Sine èovjeèji, pokaži domu Izraelovu ovaj Dom da se posrame sa svojih bezakonja. Neka mu izmjere razmjere. 11Ako se posrame zbog svega što uèiniše, opiši im Dom i njegove razmjere, njegove izlaze i ulaze, sve njegovo oblièje, sve propise i sve zakone; upoznaj ih i nacrtaj im da vide i da èuvaju i provedu sve njegovo oblièje i sve propise o njemu. 12A ovo je zakon za Dom: navrh gore, sav prostor uokolo, bit æe najsvetija svetinja. 13Ovo su mjere žrtvenika, na laktove - a lakat je ovdje jedan lakat i pedalj: podnožje žrtvenika lakat dugo, lakat široko; obrub kojim je obrubljen uokolo - jedan pedalj. Visina žrtvenika: 14od podnožja na zemlji do donjega pojasa žrtvenika - dva lakta, a u širinu jedan lakat; od manjeg pojasa do veæega èetiri lakta, a u širinu jedan lakat. 15A samo žrtvište: èetiri lakta visoko. A sa žrtvišta dižu se uvis èetiri roga. 16Žrtvište: dvanaest lakata dugo, dvanaest lakata široko, èetvorina, na sve èetiri strane. 17A pojas: èetrnaest lakata dug i èetrnaest lakata širok, na èetiri strane; njegov rub uokolo pol lakta, a podnožje oko njega uokolo jedan lakat; stepenice mu gledaju na istok." 18I reèe mi: "Sine èovjeèji, ovako govori Jahve Gospod: 'Ovo su propisi žrtveni po kojima se u svoje vrijeme mora podiæi žrtvenik da se na njemu prinose paljenice i da se po njemu škropi krvlju. 19Sveæenicima levitima, potomcima Sadokovim, koji pristupaju k meni da mi služe - rijeè je Jahve Gospoda - dat æeš june za žrtvu okajnicu. 20Uzet æeš njegove krvi i njome pomazati èetiri roga žrtvišta i èetiri ugla pojasa i obrub sve uokolo da okajnicom pomiriš žrtvenik. 21Zatim uzmi june i spali ga na odijeljenom mjestu Doma, izvan Svetišta. 22Sutradan prinesi jarca bez mane kao okajnicu, neka se njime okaje žrtvenik kao što je okajan junetom. 23A kad ga okaješ, prinesi junca bez mane i ovna bez mane iz stada: 24prikaži ih pred Jahvom, a sveæenici neka ih pospu solju i neka ih prinesu kao paljenicu Jahvi. 25Sedam dana svaki dan prinesi jednog jarca za grijeh; i neka se prinese june i ovan iz stada, oba bez mane. 26Sedam dana neka se pomiruje žrtvenik i neka se èisti i posveæuje. 27Pošto se navrše ti dani, od osmoga dana unapredak neka sveæenici žrtvuju na žrtveniku vaše paljenice i prièesnice; i omiljet æete mi' - rijeè je Jahve Gospoda."

« Prev Ezekiel 43 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |