« Prev Ezekiel 18 Next »

Chapter 18

1 Doðe mi rijeè Jahvina: 2"Što vam je te o Izraelu ponavljate poslovicu: 'Oci jedoše kiselo grožðe, sinovima trnu zubi!' 3Života mi moga, rijeè je Jahve Gospoda: nitko od vas neæe više u Izraelu ponavljati tu poslovicu; 4jer, svi su životi moji, kako život oèev tako i život sinovlji. I evo, onaj koji zgriješi, taj æe umrijeti. 5Tko je pravedan i poštuje zakon i pravdu 6i ne blaguje po gorama i oèiju ne podiže kumirima doma Izraelova, ne oskvrnjuje žene bližnjega svoga i ne prilazi ženi dok je neèista; 7nikomu ne nanosi nasilja, vraæa što je u zalog primio i ništa ne otima; kruh svoj dijeli s gladnim, gologa odijeva, 8ne posuðuje uz dobit i ne uzima pridavka, ruku usteže od nedjela, po istini presuðuje, 9po mojim naredbama hodi i èuva moje zakone, postupajuæi po istini - taj je zaista pravedan i taj æe živjeti, rijeè je Jahve Gospoda. 10Ali, porodi li on sina nasilnika, koji krv prolijeva ili bratu takvo što uèini, 11a ne radi kao njegov roditelj, nego blaguje po gorama, oskvrnjuje ženu bližnjega; 12ubogu i bijednu nanosi nasilje, otima, ne vraæa što je u zalog primio, oèi podiže kumirima èineæi gadosti; 13posuðuje uz dobit i uzima pridavak - ne, takav sin neæe živjeti! Uèinio je te gadosti i umrijet æe, a krv æe njegova na njega pasti. 14A porodi li on sina koji uvidi sve grijehe što ih njegov otac poèini, uvidi ih i tako više ne uèini; 15ne blaguje po gorama, oèiju ne podiže kumirima doma Izraelova, ne oskvrnjuje žene bližnjega; 16nikomu ne nanosi nasilja, ne prisvaja zaloga, ništa ne otima, kruh svoj dijeli s gladnim, gologa odijeva; 17ruku usteže od nedjela, ne uzima dobiti ni pridavka, vrši moje zakone i hodi po mojim naredbama - ne, taj neæe umrijeti zbog grijeha oèeva, on æe živjeti. 18A njegov otac, koji je nemilice tlaèio i pljaèkao bližnjega, èineæi u narodu što ne valja, zbog svojega æe grijeha umrijeti. 19Ali vi kažete: 'Zašto da sin ne snosi oèev grijeh?' Zato što sin vrši zakon i pravdu, èuva i vrši sve moje naredbe, živjet æe. 20Onaj koji zgriješi, taj æe i umrijeti. Sin neæe snositi grijeha oèeva, ni otac grijeha sinovljega. Na pravedniku æe biti pravda njegova, a na bezbožniku bezbožnost njegova. 21Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih poèini, i bude èuvao sve moje naredbe i vršio zakon i pravdu, živjet æe i neæe umrijeti. 22Sva njegova nedjela što ih poèini bit æe zaboravljena: zbog pravednosti što je èini, živjet æe. 23Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik - rijeè je Jahve Gospoda - a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi? 24Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane èiniti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik - hoæe li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše èinio zaboravit æe se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih poèini, umrijet æe. 25A vi velite: 'Put Jahvin nije pravedan!' Èuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? 26Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane èiniti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet æe zbog nepravde što je poèini. 27A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše èinio, pa stane vršiti moj zakon i pravdu, živjet æe i neæe umrijeti. 28Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše poèinio, živjet æe i neæe umrijeti. 29Ali dom Izraelov kaže: 'Put Gospodnji nije pravedan!' Putovi moji da nisu pravedni, dome Izraelov? Nisu li vaši putovi nepravedni? 30Dome Izraelov, ja æu suditi svakome po njegovim putovima - rijeè je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neæe biti na propast! 31Odbacite od sebe sva nedjela koja ste èinili i naèinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? 32Ja ne želim smrti nikoga koji umre - rijeè je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!

« Prev Ezekiel 18 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |