« Prev Exodus 39 Next »

Chapter 39

1 Od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva naprave lijepo izraðeno ruho za službu u Svetištu; naprave svetu odjeæu Aronu, kako je Jahve naredio Mojsiju. 2Opleæak naprave od zlata, ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 3Skuju zlatne ploèice, a onda ih na niti izrežu da ih vještaèki uvezu u ljubièasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan. 4Za opleæak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja; 5tkanica što je na njemu stajala bila je napravljena od zlata, ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana kao i on, i u jednome komadu s njim, kako je Jahve naredio Mojsiju. 6Kamenje oniksa optoèe obrubom od zlata. Na njima su, kao što se režu peèati, bila urezana imena Izraelovih sinova. 7Njih stave na poramenice opleæka da budu spomen-kamenje sinovima Izraelovim, kako je Jahve naredio Mojsiju. 8I naprsnik izrade radovima vještaka kao i opleæak: od zlata, ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 9Naprsnik naèiniše èetverouglast, dvostruk; bio je pedalj dug, pedalj širok, a predvostruèen. 10Umetnu u nj èetiri reda dragulja. Prvi red bijaše od rubina, topaza i alema; 11drugi red od smaragda, safira i ametista; 12treæi red od hijacinta, ahata i leca; 13a èetvrti red od krizolita, oniksa i jaspisa. Sve je bilo zlatom obrubljeno. 14Na kamenima su bila imena Izraelovih sinova. Na broj ih je bilo dvanaest, kao i njihovih imena. Bila su urezana kao i peèati - svaki kamen s imenom jednoga od dvanaest plemena. 15Za naprsnik naprave lanèiæe od èistoga zlata kao zasukane uzice. 16Naprave zatim dva zlatna okvira i dva zlatna kolutiæa pa prièvrste oba kolutiæa za dva gornja ugla naprsnika. 17Sad privežu ovdje zasukane uzice od zlata za dva kolutiæa što su bila prièvšæena za uglove naprsnika. 18Druga dva kraja zasukanih uzica prièvrste za dva okvira. Tako ih povežu za poramenice opleæka sprijeda. 19Potom naèine dva zlatna kolutiæa pa ih prièvrste za dva kraja naprsnika uz nutarnji rub, okrenut prema opleæku. 20Još naprave dva zlatna kolutiæa te ih prièvrste za donji, prednji kraj poramenice opleæka, pokraj mjesta gdje se veže, povrh tkanice opleæka. 21Svežu kolutiæe naprsnika s kolutiæima opleæka modrom vrpcom, tako da naprsnik stoji nad tkanicom opleæka i da se s opleæka ne mogne odvojiti, kako je Jahve Mojsiju naredio. 22Naprave i ogrtaè za opleæak, sav satkan od ljubièastog prediva. 23U sredini je ogrtaèa bio prorez kao otvor na oklopu, prorez naokolo opšiven, da se ogrtaè ne podere. 24O donjem rubu ogrtaèa naèine šipke od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 25A naèine i zvonca od èistog zlata, pa zvonca privežu meðu šipke; sve naokolo donjeg ruba ogrtaèa izmeðu šipaka: 26zvonce pa šipak, zvonce pa šipak okolo donjeg ruba ogrtaèa za vršenje službe, kako je Jahve naredio Mojsiju. 27Zatim od otkanog lana naèine košulje Aronu i njegovim sinovima; 28a naprave i mitru od lana i kape od lana; platnene gaæe naèine od prepredenog lana. 29I pasovi su bili od prepredenog lana i od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, iglama izvezeni, kako je Jahve Mojsiju naredio. 30Naèine i ploèu, sveti vijenac, od èistoga zlata i na njoj urežu natpis kako se urezuje na peèatnome prstenu: "Posveæen Jahvi." 31Za nju privežu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre, kako je Jahve naredio Mojsiju. 32Tako su bili završeni svi radovi na Prebivalištu, Šatoru sastanka. Izraelci su sve naèinili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da naèine. 33Onda donesu Mojsiju Prebivalište, Šator i sav njegov pribor: njegove kuke, njegove trenice, njegove prijeènice, njegove stupove i njegova podnožja; 34pokrov od uèinjenih ovnujskih koža, pokrov od finih koža, zavjesu za zaklon; 35Kovèeg svjedoèanstva s njegovim motkama i Pomirilištem; 36stol i sav njegov pribor, prinesene hljebove, 37svijeænjak od èistoga zlata s njegovim svijeæama - svijeæe veæ u red stavljene - i sav njegov pribor i ulje za svjetlo; 38zlatni žrtvenik, ulje za pomazanje, miomirisni tamjan i zavjesu za ulaz Šatora; 39žrtvenik od tuèa s tuèanom rešetkom; njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak; 40zavjese za dvorište; njihove stupove i njihova podnožja, zavjesu za dvorišni ulaz, njegova užeta i njihove koèiæe - sav pribor za službu u Prebivalištu, za Šator sastanka; 41lijepo izraðeno ruho za službu u Svetištu - svetu odjeæu za sveæenika Arona i odijela za sveæenièku službu njegovih sinova. 42Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili. 43Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovršili: kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi.

« Prev Exodus 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |