« Prev Deuteronomy 27 Next »

Chapter 27

1 Potom Mojsije i starješine izraelske nalože narodu: "Vršite sve zapovijedi što vam ih danas nareðujem. 2Onog dana kad prijeðete preko Jordana u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje; kreèom ga okreèi 3i na njemu ispiši sve rijeèi ovoga Zakona u trenutku kad budeš ulazio u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, u zemlju kojom teèe med i mlijeko, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih. 4Kada, dakle, prijeðeš preko Jordana, onda to kamenje, kako ti danas zapovijedam, podigni na brdu Ebalu i okreèi ga kreèom. 5Ondje sagradi i žrtvenik Jahvi, Bogu svome - žrtvenik od kamenja na koje nisi spuštao gvožða. 6Žrtvenik Jahvi, Bogu svome, sagradi od neklesana kamena. Na njemu prinosi paljenice Jahvi, Bogu svome. 7Prinosi i prièesnice i ondje ih blaguj, radujuæi se pred Jahvom, Bogom svojim. 8Ispiši na tom kamenju sve rijeèi ovoga Zakona: ureži ih dobro." 9Zatim Mojsije i levitski sveæenici rekoše svemu Izraelu: "Pozor, Izraele, i slušaj! Danas si postao narodom Jahve, Boga svoga. 10Zato slušaj glas Jahve, Boga svoga, i vrši zapovijedi njegove i zakone njegove koje ti danas nareðujem." 11Onoga dana naredi Mojsije narodu: 12"Kad prijeðete preko Jordana, neka ova plemena: Šimun, Levi, Juda, Jisakar, Josip i Benjamin stanu na brdu Gerizimu da blagoslivljaju narod. 13A ova neka stanu na brdu Ebalu da proklinju: Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali. 14Neka onda Levijevci preuzmu rijeè i jakim glasom reknu svim Izraelcima: 15'Proklet bio tko naèini kumira, klesana ili livena - zazor Jahvi, djelo rukotvorca, sve ako ga stavi i na potajno mjesto.' - I sav narod neka odgovori: 'Amen!' 16'Proklet bio koji vrijeða oca svoga i majku svoju!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 17'Proklet bio koji pomakne meðaš susjedov!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 18'Proklet bio koji slijepca zavede na stranputicu!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 19'Proklet bio koji krnji prava došljaka, sirote i udovice!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 20'Proklet bio koji legne sa ženom oca svoga, jer je razgrnuo pokrivaè oca svoga!'- I sav narod neka reèe: 'Amen!' 21'Proklet bio koji legne s bilo kakvom životinjom!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 22'Proklet bio koji legne sa svojom sestrom, bila ona kæi njegova oca ili kæi njegove majke.' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 23'Proklet bio koji legne s punicom svojom!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 24'Proklet bio koji ubije bližnjega svoga iz potaje!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 25'Proklet bio koji primi mito da smrt donese nevinome!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' 26'Proklet bio koji ne bude držao rijeèi ovoga Zakona i vršio ih!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!'

« Prev Deuteronomy 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |