« Prev Genesis 27 Next »

Chapter 27

1 vyhy ky-zqn y&xq vtkhyn jynyv mr`t vyqr` `t-jsv bnv hgdl vy`mr `lyv bny vy`mr `lyv hnny. 2 vy`mr hnh-n` zqnty l` ydjty yvm mvty. 3 vjth s`-n` klyk tlyk vqstk v&` hsdh v&vdh ly &ydh. 4 vjsh-ly m+jmym k`sr `hbty vhby`h ly v`klh bjbvr tbrkk npsy b+rm `mvt. 5 vrbqh smjt bdbr y&xq `l-jsv bnv vylk jsv hsdh l&vd &yd lhby`. 6 vrbqh `mrh `l-yjqb bnh l`mr hnh smjty `t-`byk mdbr `l-jsv `xyk l`mr. 7 hby`h ly &yd vjsh-ly m+jmym v`klh v`brkkh lpny yhvh lpny mvty. 8 vjth bny smj bqly l`sr `ny m&vh `tk. 9 lk-n` `l-h&`n vqx-ly msm sny gdyy jzym +bym v`jsh `tm m+jmym l`byk k`sr `hb. 10 vhb`t l`byk v`kl bjbr `sr ybrkk lpny mvtv. 11 vy`mr yjqb `l-rbqh `mv hn jsv `xy `ys sjr v`nky `ys xlq. 12 `vly ymsny `by vhyyty bjynyv kmtjtj vhb`ty jly qllh vl` brkh. 13 vt`mr lv `mv jly qlltk bny `k smj bqly vlk qx-ly. 14 vylk vyqx vyb` l`mv vtjs `mv m+jmym k`sr `hb `byv. 15 vtqx rbqh `t-bgdy jsv bnh hgdl hxmdt `sr `th bbyt vtlbs `t- yjqb bnh hq+n. 16 v`t jrt gdyy hjzym hlbysh jl-ydyv vjl xlqt &v`ryv. 17 vttn `t-hm+jmym v`t-hlxm `sr jsth byd yjqb bnh. 18 vyb` `l-`byv vy`mr `by vy`mr hnny my `th bny. 19 vy`mr yjqb `l-`byv `nky jsv bkrk jsyty k`sr dbrt `ly qvm-n` sbh v`klh m&ydy bjbvr tbrkny npsk. 20 vy`mr y&xq `l-bnv mh-zh mhrt lm&` bny vy`mr ky hqrh yhvh `lhyk lpny. 21 vy`mr y&xq `l-yjqb gsh-n` v`msk bny h`th zh bny jsv `m-l`. 22 vygs yjqb `l-y&xq `byv vymshv vy`mr hql qvl yjqb vhydym ydy jsv. 23 vl` hkyrv ky-hyv ydyv kydy jsv `xyv sjrt vybrkhv. 24 vy`mr `th zh bny jsv vy`mr `ny. 25 vy`mr hgsh ly v`klh m&yd bny lmjn tbrkk npsy vygs-lv vy`kl vyb` lv yyn vyst. 26 vy`mr `lyv y&xq `byv gsh-n` vsqh-ly bny. 27 vygs vysq-lv vyrx `t-ryx bgdyv vybrkhv vy`mr r`h ryx bny kryx sdh `sr brkv yhvh. 28 vytn-lk h`lhym m+l hsmym vmsmny h`r& vrb dgn vtyrs. 29 yjbdvk jmym vystxv lk l`mym hvh gbyr l`xyk vystxvv lk bny `mk `rryk `rvr vmbrkyk brvk. 30 vyhy k`sr klh y&xq lbrk `t-yjqb vyhy `k y&` y&` yjqb m`t pny y&xq `byv vjsv `xyv b` m&ydv. 31 vyjs gm-hv` m+jmym vyb` l`byv vy`mr l`byv yqm `by vy`kl m&yd bnv bjbr tbrkny npsk. 32 vy`mr lv y&xq `byv my-`th vy`mr `ny bnk bkrk jsv. 33 vyxrd y&xq xrdh gdlh jd-m`d vy`mr my-`pv` hv` h&d-&yd vyb` ly v`kl mkl b+rm tbv` v`brkhv gm-brvk yhyh. 34 ksmj jsv `t-dbry `byv vy&jq &jqh gdlh vmrh jd-m`d vy`mr l`byv brkny gm-`ny `by. 35 vy`mr b` `xyk bmrmh vyqx brktk. 36 vy`mr hky qr` smv yjqb vyjqbny zh pjmym `t-bkrty lqx vhnh jth lqx brkty vy`mr hl`-`&lt ly brkh. 37 vyjn y&xq vy`mr ljsv hn gbyr smtyv lk v`t-kl-`xyv ntty lv ljbdym vdgn vtyrs $mktyv vlkh `pv` mh `jsh bny. 38 vy`mr jsv `l-`byv hbrkh `xt hv`-lk `by brkny gm-`ny `by vys` jsv qlv vybk. 39 vyjn y&xq `byv vy`mr `lyv hnh msmny h`r& yhyh mvsbk vm+l hsmym mjl. 40 vjl-xrbk txyh v`t-`xyk tjbd vhyh k`sr tryd vprqt jlv mjl &v`rk. 41 vys+m jsv `t-yjqb jl-hbrkh `sr brkv `byv vy`mr jsv blbv yqrbv ymy `bl `by v`hrgh `t-yjqb `xy. 42 vygd lrbqh `t-dbry jsv bnh hgdl vtslx vtqr` lyjqb bnh hq+n vt`mr `lyv hnh jsv `xyk mtnxm lk lhrgk. 43 vjth bny smj bqly vqvm brx-lk `l-lbn `xy xrnh. 44 vysbt jmv ymym `xdym jd `sr-tsvb xmt `xyk. 45 jd-svb `p-`xyk mmk vskx `t `sr-jsyt lv vslxty vlqxtyk msm lmh `skl gm-snykm yvm `xd. 46 vt`mr rbqh `l-y&xq q&ty bxyy mpny bnvt xt `m-lqx yjqb `sh mbnvt-xt k`lh mbnvt h`r& lmh ly xyym.

« Prev Genesis 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |