« Prev Genesis 28 Next »

Chapter 28

1 vyqr` y&xq `l-yjqb vybrk `tv vy&vhv vy`mr lv l`-tqx `sh mbnvt knjn. 2 qvm lk pdnh `rm byth btv`l `by `mk vqx-lk msm `sh mbnvt lbn `xy `mk. 3 v`l sdy ybrk `tk vyprk vyrbk vhyyt lqhl jmym. 4 vytn-lk `t-brkt `brhm lk vlzrjk `tk lrstk `t-`r& mgryk `sr- ntn `lhym l`brhm. 5 vyslx y&xq `t-yjqb vylk pdnh `rm `l-lbn bn-btv`l h`rmy `xy rbqh `m yjqb vjsv. 6 vyr` jsv ky-brk y&xq `t-yjqb vslx `tv pdnh `rm lqxt-lv msm `sh bbrkv `tv vy&v jlyv l`mr l`-tqx `sh mbnvt knjn. 7 vysmj yjqb `l-`byv v`l-`mv vylk pdnh `rm. 8 vyr` jsv ky rjvt bnvt knjn bjyny y&xq `byv. 9 vylk jsv `l-ysmj`l vyqx `t-mxlt bt-ysmj`l bn-`brhm `xvt nbyvt jl-nsyv lv l`sh. 10 vy&` yjqb mb`r sbj vylk xrnh. 11 vypgj bmqvm vyln sm ky-b` hsms vyqx m`bny hmqvm vysm mr`styv vyskb bmqvm hhv`. 12 vyxlm vhnh $lm m&b `r&h vr`sv mgyj hsmymh vhnh ml`ky `lhym jlym vyrdym bv. 13 vhnh yhvh n&b jlyv vy`mr `ny yhvh `lhy `brhm `byk v`lhy y&xq h`r& `sr `th skb jlyh lk `tnnh vlzrjk. 14 vhyh zrjk kjpr h`r& vpr&t ymh vqdmh v&pnh vngbh vnbrkv bk kl- mspxt h`dmh vbzrjk. 15 vhnh `nky jmk vsmrtyk bkl `sr-tlk vhsbtyk `l-h`dmh hz`t ky l` `jzbk jd `sr `m-jsyty `t `sr-dbrty lk. 16 vyyq& yjqb msntv vy`mr `kn ys yhvh bmqvm hzh v`nky l` ydjty. 17 vyyr` vy`mr mh-nvr` hmqvm hzh `yn zh ky `m-byt `lhym vzh sjr hsmym. 18 vyskm yjqb bbqr vyqx `t-h`bn `sr-sm mr`styv vysm `th m&bh vy&q smn jl-r`sh. 19 vyqr` `t-sm-hmqvm hhv` byt-`l v`vlm lvz sm-hjyr lr`snh. 20 vydr yjqb ndr l`mr `m-yhyh `lhym jmdy vsmrny bdrk hzh `sr `nky hvlk vntn-ly lxm l`kl vbgd llbs. 21 vsbty bslvm `l-byt `by vhyh yhvh ly l`lhym. 22 vh`bn hz`t `sr-smty m&bh yhyh byt `lhym vkl `sr ttn-ly jsr `jsrnv lk.

« Prev Genesis 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |