« Prev Ezekiel 6 Next »

Chapter 6

1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr. 2 bn-`dm sym pnyk `l-hry ysr`l vhnb` `lyhm. 3 v`mrt hry ysr`l smjv dbr-`dny yhvh kh-`mr `dny yhvh lhrym vlgbjvt l`pyqym vlg`yt hnny `ny mby` jlykm xrb v`bdty bmvtykm. 4 vnsmv mzbxvtykm vnsbrv xmnykm vhplty xllykm lpny glvlykm. 5 vntty `t-pgry bny ysr`l lpny glvlyhm vzryty `t-j&mvtykm $bybvt mzbxvtykm. 6 bkl mvsbvtykm hjrym txrbnh vhbmvt tysmnh lmjn yxrbv vy`smv mzbxvtykm vnsbrv vnsbtv glvlykm vngdjv xmnykm vnmxv mjsykm. 7 vnpl xll btvkkm vydjtm ky-`ny yhvh. 8 vhvtrty bhyvt lkm ply+y xrb bgvym bhzrvtykm b`r&vt. 9 vzkrv ply+ykm `vty bgvym `sr nsbv-sm `sr nsbrty `t-lbm hzvnh `sr-$r mjly v`t jynyhm hznvt `xry glvlyhm vnq+v bpnyhm `l-hrjvt `sr jsv lkl tvjbtyhm. 10 vydjv ky-`ny yhvh l` `l-xnm dbrty ljsvt lhm hrjh hz`t. 11 kh-`mr `dny yhvh hkh bkpk vrqj brglk v`mr-`x `l kl-tvjbvt rjvt byt ysr`l `sr bxrb brjb vbdbr yplv. 12 hrxvq bdbr ymvt vhqrvb bxrb ypvl vhns`r vhn&vr brjb ymvt vklyty xmty bm. 13 vydjtm ky-`ny yhvh bhyvt xllyhm btvk glvlyhm $bybvt mzbxvtyhm `l kl-gbjh rmh bkl r`sy hhrym vtxt kl-j& rjnn vtxt kl- `lh jbth mqvm `sr ntnv-sm ryx nyxx lkl glvlyhm. 14 vn+yty `t-ydy jlyhm vntty `t-h`r& smmh vmsmh mmdbr dblth bkl mvsbvtyhm vydjv ky-`ny yhvh.

« Prev Ezekiel 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |