« Prev Ezekiel 5 Next »

Chapter 5

1 v`th bn-`dm qx-lk xrb xdh tjr hglbym tqxnh lk vhjbrt jl-r`sk vjl-zqnk vlqxt lk m`zny msql vxlqtm. 2 slsyt b`vr tbjyr btvk hjyr kml`t ymy hm&vr vlqxt `t-hslsyt tkh bxrb $bybvtyh vhslsyt tzrh lrvx vxrb `ryq `xryhm. 3 vlqxt msm mj+ bm$pr v&rt `vtm bknpyk. 4 vmhm jvd tqx vhslkt `vtm `l-tvk h`s vsrpt `tm b`s mmnv t&`-`s `l-kl-byt ysr`l. 5 kh `mr `dny yhvh z`t yrvslm btvk hgvym smtyh v$bybvtyh `r&vt. 6 vtmr `t-msp+y lrsjh mn-hgvym v`t-xqvty mn-h`r&vt `sr $bybvtyh ky bmsp+y m`$v vxqvty l`-hlkv bhm. 7 lkn kh-`mr `dny yhvh yjn hmnkm mn-hgvym `sr $bybvtykm bxqvty l` hlktm v`t-msp+y l` jsytm vkmsp+y hgvym `sr $bybvtykm l` jsytm. 8 lkn kh `mr `dny yhvh hnny jlyk gm-`ny vjsyty btvkk msp+ym ljyny hgvym. 9 vjsyty bk `t `sr l`-jsyty v`t `sr-l`-`jsh kmhv jvd yjn kl- tvjbtyk. 10 lkn `bvt y`klv bnym btvkk vbnym y`klv `bvtm vjsyty bk sp+ym vzryty `t-kl-s`rytk lkl-rvx. 11 lkn xy-`ny n`m `dny yhvh `m-l` yjn `t-mqdsy +m`t bkl-sqv&yk vbkl-tvjbtyk vgm-`ny `grj vl`-txv$ jyny vgm-`ny l` `xmvl. 12 slstyk bdbr ymvtv vbrjb yklv btvkk vhslsyt bxrb yplv $bybvtyk vhslysyt lkl-rvx `zrh vxrb `ryq `xryhm. 13 vklh `py vhnxvty xmty bm vhnxmty vydjv ky-`ny yhvh dbrty bqn`ty bklvty xmty bm. 14 v`tnk lxrbh vlxrph bgvym `sr $bybvtyk ljyny kl-jvbr. 15 vhyth xrph vgdvph mv$r vmsmh lgvym `sr $bybvtyk bjsvty bk sp+ym b`p vbxmh vbtkxvt xmh `ny yhvh dbrty. 16 bslxy `t-x&y hrjb hrjym bhm `sr hyv lmsxyt `sr-`slx `vtm lsxtkm vrjb `$p jlykm vsbrty lkm m+h-lxm. 17 vslxty jlykm rjb vxyh rjh vsklk vdbr vdm yjbr-bk vxrb `by` jlyk `ny yhvh dbrty.

« Prev Ezekiel 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |