« Prev 2 Samuel 18 Next »

Chapter 18

1 םעה־תא דוד דקפיו
םשיו ותא רשא
םיפלא ירש םהילע
׃תואמ ירשו 2 םעה־תא דוד חלשיו
באוי־דיב תישלשה
ישיבא דיב תישלשהו
באוי יחא היורצ־ןב
יתא דיב תשלשהו
ךלמה רמאיו יתגה
אצא אצי םעה־לא
׃םכמע ינא־םג 3 אצת אל םעה רמאיו
סוננ סנ־םא יכ
בל ונילא ומישי־אל
וניצח ותמי־םאו
בל ונילא ומישי־אל
הרשע ונמכ התע־יכ
בוט התעו םיפלא
ריעמ ונל ־היהת־יכ
׃ריזעל 4 ךלמה םהילא רמאיו
םכיניעב בטיי־רשא
ךלמה דמעיו השעא
רעשה די־לא
ואצי םעה־לכו
׃םיפלאלו תואמל 5 באוי־תא ךלמה וציו
יתא־תאו ישיבא־תאו
רענל יל־טאל רמאל
םעה־לכו םולשבאל
ךלמה תוצב ועמש
םירשה־לכ־תא
׃םולשבא רבד־לע 6 הדשה םעה אציו
יהתו לארשי תארקל
רעיב המחלמה
׃םירפא 7 םע םש ופגניו
ידבע ינפל לארשי
הפגמה םש־יהתו דוד
אוהה םויב הלודג
׃ףלא םירשע 8 המחלמה םש־יהתו
ינפ־לע תיצפנ
רעיה בריו ץראה־לכ
רשאמ םעב לכאל
םויב ברחה הלכא
׃אוהה 9 ינפל םולשבא ארקיו
םולשבאו דוד ידבע
אביו דרפה־לע בכר
ךבוש תחת דרפה
קזחיו הלודגה הלאה
ןתיו הלאב ושאר
ןיבו םימשה ןיב
דרפהו ץראה
׃רבע ויתחת־רשא 10 דגיו דחא שיא אריו
הנה רמאיו באויל
םלשבא־תא יתיאר
׃הלאב יולת 11 שיאל באוי רמאיו
הנהו ול דיגמה
עודמו תיאר
הצרא םש ותיכה־אל
הרשע ךל תתל ילעו
׃תחא הרגחו ףסכ 12 שיאה רמאיו
יכנא אלו באוי־לא
ףלא יפכ־לע לקש
ידי חלשא־אל ףסכ
יכ ךלמה־ןב־לא
ךלמה הוצ ונינזאב
ישיבא־תאו ךתא
רמאל יתא־תאו
רענב ימ ־ורמש
׃םולשבאב 13 ושפנב יתישע־וא
רבד־לכו רקש
ךלמה־ןמ דחכי־אל
׃דגנמ בציתת התאו 14 ןכ־אל באוי רמאיו
חקיו ךינפל הליחא
ופכב םיטבש השלש
םולשבא בלב םעקתיו
בלב יח ונדוע
׃הלאה 15 םירענ הרשע ובסיו
באוי ילכ יאשנ
םולשבא־תא וכיו
׃והתימיו 16 רפשב באוי עקתיו
ףדרמ םעה בשיו
ךשח־יכ לארשי ירחא
׃םעה־תא באוי 17 םולשבא־תא וחקיו
רעיב ותא וכילשיו
לודגה תחפה־לא
־לג וילע ובציו
דאמ לודג םינבא
שיא וסנ לארשי־לכו
׃ולהאל 18 חקל םלשבאו
ויחב ול־בציו
רשא תבצמ־תא
רמא יכ ךלמה־קמעב
רובעב ןב יל־ןיא
ארקיו ימש ריכזה
ומש־לע תבצמל
םלשבא די הל ארקיו
׃הזה םויה דע 19 קודצ־ןב ץעמיחאו
אנ הצורא רמא
ךלמה־תא הרשבאו
דימ הוהי וטפש־יכ
׃ויביא 20 אל באוי ול רמאיו
םויה התא הרשב שיא
םויב תרשבו הזה
אל הזה םויהו רחא
־לע יכ רשבת
׃תמ ךלמה־ןב 21 ישוכל באוי רמאיו
רשא ךלמל דגה ךל
ישוכ וחתשיו התיאר
׃ץריו באויל 22 ץעמיחא דוע ףסיו
רמאיו קודצ־ןב
המ יהיו באוי־לא
ינא־םג אנ־הצרא
רמאיו ישוכה ירחא
התא הז־המל באוי
הכלו ינב ץר
׃תאצמ הרושב־ןיא 23 ץורא המ־יהיו
ץריו ץור ול רמאיו
רככה ךרד ץעמיחא
׃ישוכה ־תא רבעיו 24 ינש־ןיב בשוי דודו
הפצה ךליו םירעשה
רעשה גג־לא
אשיו המוחה־לא
אריו ויניע־תא
׃ודבל ץר שיא־הנהו 25 דגיו הפצה ארקיו
ךלמה רמאיו ךלמל
הרושב ודבל־םא
ךולה ךליו ויפב
׃ברקו 26 רחא־שיא הפצה אריו
הפצה ארקיו ץר
רמאיו רעשה־לא
ודבל ץר שיא־הנה
הז־םג ךלמה רמאיו
׃רשבמ 27 ינא הפצה רמאיו
תצורמ־תא האר
תצרמכ ןושארה
קודצ־ןב ץעמיחא
ךלמה רמאיו
הז בוט־שיא
הבוט הרושב־לאו
׃אובי 28 ץעמיחא ארקיו
ךלמה־לא רמאיו
ךלמל וחתשיו םולש
רמאיו הצרא ויפאל
ךיהלא הוהי ךורב
םישנאה־תא רגס רשא
םדי־תא ואשנ־רשא
׃ךלמה ינדאב 29 םולש ךלמה רמאיו
םולשבאל רענל
ץעמיחא רמאיו
לודגה ןומהה יתיאר
ךלמה דבע־תא חלשל
אלו ךדבע־תאו באוי
׃המ יתעדי 30 בס ךלמה רמאיו
בסיו הכ בציתה
׃דמעיו 31 אב ישוכה הנהו
רשבתי ישוכה רמאיו
ךטפש־יכ ךלמה ינדא
דימ םויה הוהי
׃ךילע םימקה־לכ 32 ךלמה רמאיו
םולשה ישוכה־לא
םולשבאל רענל
ויהי ישוכה רמאיו
ינדא יביא רענכ
ומק־רשא לכו ךלמה
׃הערל ךילע

« Prev 2 Samuel 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |