« Prev 2 Samuel 17 Next »

Chapter 17

1 לפתיחא רמאיו
אנ הרחבא םלשבא־לא
שיא ףלא רשע־םינש
הפדראו המוקאו
׃הלילה דוד־ירחא 2 אוהו וילע אובאו
םידי הפרו עגי
סנו ותא יתדרחהו
ותא־רשא םעה־לכ
ךלמה־תא יתיכהו
׃ודבל 3 םעה־לכ הבישאו
לכה בושכ ךילא
שקבמ התא רשא שיאה
׃םולש היהי םעה־לכ 4 יניעב רבדה רשייו
יניעבו םלשבא
׃לארשי ינקז־לכ 5 ארק םולשבא רמאיו
יכראה ישוחל םג אנ
ויפב־המ העמשנו
׃אוה־םג 6 ישוח אביו
רמאיו םולשבא־לא
רמאל וילא םולשבא
רבד הזה רבדכ
השענה לפתיחא
ןיא־םא ורבד־תא
׃רבד התא 7 ישוח רמאיו
הבוט־אל םולשבא־לא
ץעי־רשא הצעה
׃תאזה םעפב לפתיחא 8 התא ישוח רמאיו
ךיבא־תא תעדי
יכ וישנא־תאו
ירמו המה םירבג
לוכש בדכ המה שפנ
שיא ךיבאו הדשב
ןילי אלו המחלמ
׃םעה־תא 9 אבחנ־אוה התע הנה
וא םיתחפה תחאב
היהו תמוקמה דחאב
הלחתב םהב לפנכ
רמאו עמשה עמשו
רשא םעב הפגמ התיה
׃םלשבא ירחא 10 ליח־ןב־םג אוהו
היראה בלכ ובל רשא
עדי־יכ סמי סמה
רובג ־יכ לארשי־לכ
רשא ליח־ינבו ךיבא
׃ותא 11 ףסאה יתצעי יכ
ךילע ףסאי
ןדמ לארשי־לכ
לוחכ עבש ראב־דעו
ברל םיה ־לע־רשא
׃ברקב םיכלה ךינפו 12 תחאב וילא ונאבו
אצמנ רשא תמוקמה
וילע ונחנו םש
לטה לפי רשאכ
רתונ־אלו המדאה־לע
םישנאה־לכבו וב
׃דחא־םג ותא־רשא 13 ףסאי ריע־לא־םאו
לארשי־לכ ואישהו
איהה ריעה־לא
ותא ונבחסו םילבח
דע לחנה־דע
םש אצמנ־אל־רשא
׃רורצ־םג 14 םולשבא רמאיו
לארשי שיא־לכו
ישוח תצע הבוט
לפתיחא תצעמ יכראה
רפהל הוצ הוהיו
לפתיחא תצע־תא
איבה רובעבל הבוטה
םולשבא־לא הוהי
׃הערה־תא 15 ישוח רמאיו
רתיבא־לאו קודצ־לא
תאזכו תאזכ םינהכה
־תא לפתיחא ץעי
ינקז תאו םלשבא
תאזכו תאזכו לארשי
׃ינא יתצעי 16 הרהמ וחלש התעו
רמאל דודל ודיגהו
הלילה ןלת־לא
םגו רבדמה תוברעב
ןפ רובעת רובע
ךלמל עלבי
׃ותא רשא םעה־לכלו 17 ץעמיחאו ןתנוהיו
לגר־ןיעב םידמע
החפשה הכלהו
םהו םהל הדיגהו
ךלמל ודיגהו וכלי
ולכוי אל יכ דוד
אובל תוארהל
׃הריעה 18 דגיו רענ םתא אריו
וכליו םלשבאל
ואביו הרהמ םהינש
שיא־תיב־לא
ראב ולו םירוחבב
׃םש ודריו ורצחב 19 שרפתו השאה חקתו
ינפ־לע ךסמה־תא
וילע חטשתו ראבה
עדונ אלו תופרה
׃רבד 20 םולשבא ידבע ואביו
התיבה השאה־לא
ץעמיחא היא ורמאיו
םהל רמאתו ןתנוהיו
לכימ ורבע השאה
אלו ושקביו םימה
ובשיו ואצמ
׃םלשורי 21 םתכל ירחא יהיו
וכליו ראבהמ ולעיו
דוד ךלמל ודגיו
דוד ־לא ורמאיו
הרהמ ורבעו ומוק
הככ־יכ םימה־תא
׃לפתיחא םכילע ץעי 22 םעה־לכו דוד םקיו
ורבעיו ותא רשא
רוא־דע ןדריה־תא
אל דחא־דע רקבה
רבע־אל רשא רדענ
׃ןדריה־תא 23 אל יכ האר לפתיחאו
שבחיו ותצע התשענ
םקיו רומחה־תא
ותיב ־לא ךליו
וציו וריע־לא
קנחיו ותיב־לא
רבקב רבקיו תמיו
׃ויבא 24 המינחמ אב דודו
רבע םלשבאו
אוה ןדריה־תא
לארשי שיא־לכו
׃ומע 25 םלשבא םש אשמע־תאו
אבצה־לע באוי תחת
ומשו שיא־ןב אשמעו
ילארשיה ארתי
לגיבא־לא אב־רשא
היורצ תוחא שחנ־תב
׃באוי םא 26 םלשבאו לארשי ןחיו
׃דעלגה ץרא 27 דוד אובכ יהיו
יבשו המינחמ
תברמ שחנ־ןב
ריכמו ןומע־ינב
רבד אלמ לאימע ־ןב
ידעלגה ילזרבו
׃םילגרמ 28 ילכו תופסו בכשמ
םירעשו םיטחו רצוי
לופו ילקו חמקו
׃ילקו םישדעו 29 ןאצו האמחו שבדו
ושיגה רקב תופשו
ותא־רשא םעלו דודל
םעה ורמא יכ לוכאל
אמצו ףיעו בער
׃רבדמב

« Prev 2 Samuel 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |